Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Kurzy štátneho jazyka

Organizovanie a financovanie kurzov štátneho jazyka

 • Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka.
 • Jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečujú regionálne úrady školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. Bližšie informácie k spôsobu financovania nájdete tu: https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/
 • Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách kurzy štátneho jazyka budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa  požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie tohto kurzu vždy po skončení mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal.
 • Škola vytvára skupiny žiakov od 1 po 8 žiakov. Skupina môže byť z hľadiska materinského jazyka žiakov, jazykovej úrovne ovládania slovenského jazyka a veku zmiešaná. Ak by v škole mala vzniknúť viac ako jedna skupina, je vhodné žiakov rozdeliť podľa veku, napr. do jednej skupiny dať žiakov 1. – 2. ročníka, alebo žiakov 7. – 9. ročníka. Všetko závisí od počtu žiakov, ich veku a možností školy.
 • Do jazykových kurzov možno zapojiť len žiakov, ktorých škola zaradila do školy. Nie je možné realizovať kurzy pre deti, ktoré nie sú zaradené do školy. Ak škola organizuje kurzy pre dospelých, je to iniciatíva školy mimo vyučovacieho procesu a nemôže na tieto kurzy žiadať finančný príspevok z MŠVVaŠ cez dohodovacie konanie.
 • Na realizáciu jazykových kurzov sa môžu spájať žiaci z rôznych škôl (napr. v jednom meste). Finančné náklady prostredníctvom dohodovacieho konania žiada škola, ktorá kurz organizuje.
 • Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže zabezpečovať:
  • 1. Kmeňový zamestnanec školy. Do nákladov, ktoré sa budú uplatňovať v dohodovacom konaní na jazykový kurz pre deti cudzincov započíta škola jeho priemernú hodinovú mzdu alebo ak to bude hodina práce nadčas, tak hodinovú mzdu vypočítanú vrátane príplatku za nadčasy spolu s odvodmi.
  • 2. Osoba zamestnaná na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ak jazykový kurz pre deti cudzincov bude zabezpečovať človek, ktorý nie je kmeňovým zamestnancom školy, zamestnávateľ s ním uzatvorí dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a do nákladov, ktoré sa budú uplatňovať v dohodovacom konaní si škola uplatní priemernú hodinovú mzdu, ktorá je uvedená v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vrátane odvodov.
  • 3. Ak si škola zabezpečí jazykový kurz pre deti cudzincov dodávateľsky. Jazykový kurz pre deti cudzincov môže škola zabezpečovať aj dodávateľsky, to znamená, že službu si škola objedná v jazykovej škole, s ktorou sa dohodne na hodinovej sadzbe. Jazyková škola službu vyfakturuje a škola si požiadavku uplatní v dohodovacom konaní ako priemerný náklad na 1 odučenú hodinu * počet odučených hodín.
 • Kurz štátneho jazyka by mal viesť učiteľ, ktorého jazyková kompetencia zodpovedá úrovni slovenského jazyka rodeného hovoriaceho. Je výhodou, ak je oboznámený s problematikou bilingválneho osvojovania jazyka u dieťaťa a metodikou vyučovania slovenského jazyka ako druhého (cudzieho) jazyka.
 • Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra.

Kurz štátneho jazyka: ORGANIZOVANIE A FINANCOVANIE KURZOV ŠTÁTNEHO JAZYKA

Prehľad realizovaných kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov

Žiadosť o dohadovacie konanie – Jazykový kurz pre deti cudzincov:
https://www.minedu.sk/data/att/22508.xlsx
 

Žiadosť o dohadovacie konanie – Ukrajina:
https://www.minedu.sk/data/att/22521.xlsx

Učebný plán jazykového kurzu

Od 01. 04. 2022 sa zvyšuje počet hodín v základnom jazykovom kurze na 6 hodín týždenne. Škola tak poskytne žiakovi počas 8 týždňov 48 vyučovacích hodín. Ak žiak nezvláda učivo alebo je tempo pre neho náročné, je možné 48 vyučovacích hodín zrealizovať aj za dlhšie časové obdobie, avšak v rozsahu minimálne 4 hodiny týždenne.

Rozširujúci kurz môže nasledovať po absolvovaní základného jazykového kurzu. Počet hodín v rozširujúcom kurze je 4 hodiny týždenne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je 12 týždňov, t. j. 48 vyučovacích hodín. V prípade záujmu žiakov je možné predĺžiť kurz o štyri týždne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je tak 16 týždňov, t. j. 64 vyučovacích hodín.

Okrem kurzu štátneho jazyka by mala byť poskytovaná jazyková podpora aj v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v kmeňovej triede a to aj po skončení kurzu.

Metodické odporúčania

Názov              číslo schvaľovacej doložky platnosť od
Vzdelávanie detí cudzincov      
Metodické odporúčania. Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915
Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia  

Kvapil, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie 
Publikácia - Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Metodické pomôcky nápomocné pri práci v kurzoch štátneho jazyka

V súčasnosti nie je k dispozícii dostatočné množstvo didaktických materiálov primárne určených deťom cudzincov a ich učiteľom. Nižšie je ponúknutý prehľad podporných didaktických prostriedkov, materiálov a námetov na činnosti, ktoré sa pri jazykovej podpore detí cudzincov osvedčili. Výber a podoba pomôcok závisí najmä od materiálno-technických podmienok základnej školy (knihy, obrázkové karty, obrázky, spoločenské hry, kocky, stavebnice a pod.). Samozrejme, niektoré materiály si musí učiteľ vyrobiť aj sám.

Metodické pomôcky nápomocné pri práci v kurzoch štátneho jazyka

Obrázkové (komunikačné) karty

Učebnice slovenčiny pre deti cudzincov

Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov

Koncepcia učebnice vychádza jednak z metodického odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a druhým východiskovým bodom koncepcie je jazykový štandard pre úroveň A1 v slovenčine ako cudzom jazyku. Učebnica je rozdelená na 9 komunikačných tém. Žiaci si osvoja základnú lexikálnu zásobu potrebnú na dorozumievanie sa v bežných komunikačných situáciách v rodinnom, školskom, voľnočasovom a inom prostredí. Základným didaktickým princípom je osvojovanie jazyka na komunikačnom základe s eliminovaním vysvetľovania gramatických javov. Uprednostňuje sa osvojenie si vetných modelov a základných jazykových fráz prostredníctvom zapájania žiakov do konkrétnych jazykových situácií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb žiakov. Súčasťou učebnice sú pracovné zošity a zvukové nahrávky.

LEKCIE

Kto je to?
Veci a ľudia okolo nás
Môj deň
Čo robíš vo voľnom čase?
Kde bývaš?

Svet okolo nás po slovensky. Základná slovná zásoba slovenského jazyka pre deti predškolského veku.

Pracovný zošit pre predškolákov obsahuje obrázkovo spracovanú a veľkým tlačeným písmom doplnenú, podstatnú lexikálnu zásobu z najčastejšie sa vyskytujúcich tém v školských vzdelávacích programoch materských škôl. Ponúka priestor na personalizáciu komunikačného denníka fotografiami dieťaťa, jeho kresbami a dopĺňaním osobných informácií a zážitkov z materskej školy a rodiny dieťaťa. Zrozumiteľnosť prostredia, aktivít a blízkosť spracovania tém, prirodzené vedenie aktivít prostredníctvom otázok a odpovedí napomôžu pri učení sa slovenského jazyka.

LEKCIE

Ja, telo, pocity. Pozdravy. Áno/nie.
Rodina. Škôlka. Dom. Oblečenie. Farby.
Ovocie a zelenina. Potraviny.
Ako vyzerá svet na ulici? 
Oslava. Vianoce a Veľká noc.
V prírode: lúka, les, pole, výlet, na dvore. Ročné obdobia. Počasie.
Rozprávka o repe. Z rozprávky do rozprávky. 

Pracovné verzie jednotlivých lekcií publikácií Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky si zdarma môžete objednať TU : https://slokia.sk/skusobne-kapitoly-ucebnic

Materiály k témam (obsah sa pripravuje)

Slovenská abeceda
Zoznamovanie, predstavovanie, pozdravy

Rodina
Moja rodina
Moja rodina – rodokmeň

Škola, trieda
Moja škola
Trieda (pripravujeme)
Moja trieda
Moja školská taška

Ľudské telo (pripravujeme)

Jedlo, stravovanie
Ovocie
Zelenina
Potraviny – nápoje I
Potraviny – nápoje II

Oblečenie, obchod
Oblečenie I
Oblečenie II

Dom, byt
Čas, režim dňa
Ročné obdobia, počasie

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov
Európske jazykové portfólio 16+. Slovenská republika

Príručka jazykových výziev

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravili slovenskú verziu Príručky jazykových výziev. 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy.

Slovenská verzia:    EDL-language-challenge-handbook-SK.indd (ecml.at)
Ukrajinská verzia:    EDL-language-challenge-handbook-UK.pdf (ecml.at)
Anglická verzia:    EDL-language-challenge-handbook-EN.indd (ecml.at)

Príručka jazykových výziev  je dostupná i v ďalších rôznych svetových jazykoch na webovom sídle ECML i ako aplikácia.

PDF formát a formát určený na tlač na webovom sídle ECML:
Európsky deň jazykov > Activities > Language challenge (ecml.at)
Aplikácia na Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ecml.edl.challenges&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Aplikácia v Apple Store:
https://apps.apple.com/us/app/id1527271604

Námety na činnosti

Dokumentácia jazykového kurzu

Škola vedie jednoduchý záznam o vyučovacích hodinách a účasti žiakov. Môže tak robiť priamo v triednej knihe alebo si vytvorí osobitnú triednu knihu na vedenie kurzov. 
Záznam obsahuje: 
• dátum, vyučovacia hodina 
• téma 
• prítomní žiaci 
• podpis učiteľa