Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Inovovaný ŠVP pre 1.stupeň ZŠ

Dodatok č. 6 k ŠVP pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova 

Dodatok č. 6

Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy

Nultý ročník - odporúčania k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Metodické usmernenie č.1/2020 ku Štátnemu vzdelávaciemu programu pre.1 stupeň základných škôl

Dodatok č.7 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy 

Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona“ schválený ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2020.

Dodatok č.7 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy 

Príloha č. 1 Jazyk a komunikácia

Príloha č. 2 Matematika a práca s informáciami

Príloha č. 3 Človek a príroda

Príloha č. 4 Človek a spoločnosť

Príloha č. 5 Človek a hodnoty

Príloha č. 6 Človek a svet práce

Príloha č. 7 Zdravie a pohyb

Príloha č. 8 Umenie a kultúra

Dodatok č.8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy 

Dodatok č. 8 k ŠVP pre základné školy je určený pre školy, ktoré sa prihlásia do pilotného overovania v ŠPÚ.

Dodatok č.8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu
Dodatok č.8 k ŠVP príloha 1 - Rámcový učebný plán podľa cyklov vzdelávania

Vzdelávacie oblasti na prvom stupni základnej školy

Dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021“ schválený ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2021.

Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy

Dodatok - Príloha č. 1

Dodatok - Príloha č. 2

Dodatok - Príloha č. 3

Dodatok - Príloha č. 4

Dodatok č. 11 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod číslom 2022/10162:2-A2140 s účinnosťou od 1. 9. 2022 Dodatok č. 11, ktorým sa menia a zosúlaďujú štátne vzdelávacie programy pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň ZŠ so znením školského zákona a vyhlášky o základnej škole, a to vrátane rámcových učebných plánov a poznámkam k nim pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Súčasťou dodatku je aj zmena vzdelávacích štandardov vyučovacieho predmetu  slovenský  jazyk  a  literatúra  s  vyňatím  učiva  o  neúplnej  vete  (2. ročník).

Dodatok č. 11 k ŠVP

Príloha 1 - vzdelávací štandard SJL - 1. stupeň ZŠ

 

 

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.