Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Rámcový učebný plán pre ZŠ

Rámcový učebný plán pre 1. a 2. stupeň ZŠ

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – Dodatok platný od 1. 9. 2016 

Dodatok č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Dodatok č. 4 k štátnemu vzdelávaciemu programu - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Dodatok č. 5 k štátnemu vzdelávaciemu programu - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny
Dodatok č.6

Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona“ schválený ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2020.
Dodatok č. 7 
Príloha č. 1 Jazyk a komunikácia
Príloha č. 2 Matematika a práca s informáciami
Príloha č. 3 Človek a príroda
Príloha č. 4 Človek a spoločnosť
Príloha č. 5 Človek a hodnoty
Príloha č. 6 Človek a svet práce
Príloha č. 7 Zdravie a pohyb
Príloha č. 8 Umenie a kultúra

Dodatok č.8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy
Dodatok č. 8 k ŠVP pre základné školy je určený pre školy, ktoré sa prihlásia do pilotného overovania v ŠPÚ.
Dodatok č.8
Príloha 1 - Rámcový učebný plán podľa cyklov vzdelávania

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.