Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


06.09.2018

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s autormi projektu "Technická škôlka" otvárajú kontinuálne vzdelávanie Technika hrou pre učiteľov materských škôl. Otvorenie vzdelávania je naplánované na január 2019. Na vzdelávanie sa bude možné prihlásiť online cez prihlasovací formulár po zverejnení výzvy na webovom sídle ŠPÚ. Výzva na prihlasovanie a obsah vzdelávacieho programu budú zverejnené v druhej polovici októbra.

Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania je prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktoré sa viažu na témy z oblasti techniky v rámci vybraného obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Vzdelávanie, realizované prezenčnou formou v celkovom počte 40 hodín, bude pozostávať z teoretickej časti (10) hodín a praktickej časti (30) hodín.

Po úspešnom ukončení vzdelávania bude absolventom priznaných 10 kreditov.