Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


3. ročník súťaže

SÚŤAŽ
pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl


Štátny pedagogický ústav
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, 
Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO

vyhlasuje 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká (pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, inštitúcia UNESCO atď.). Téma UNESCO v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu samozrejme na rôznych úrovniach.

Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Prosíme vpisovať do štruktúry v prílohe Metodický list.


Vytvorený metodický list spolu s kontaktným formulárom, vyhlásením autora a súhlasom dotknutej osoby posielajte na e-mailovú adresu sutazunesco@statpedu.sk a zároveň poštou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P. O. Box 26, 830 00 Bratislava, obálku označte nápisom: Súťaž UNESCO.


Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.


Kategórie:

  1. Materské školy
  2. Základné školy – 1. stupeň
  3. Základné školy – 2. stupeň
  4. Gymnáziá
  5. Stredné odborné školy


Kritériá hodnotenia:

  1. súvislosť s témou a štátnym vzdelávacím programom;
  2. originalita;
  3. veku primeranosť, faktografická presnosť, praktická využiteľnosť a jasná autentickosť;
  4. formálna úprava;
  5. dodržanie podmienok súťaže.


Autori najlepších metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur.


Najlepšie návrhy metodických listov (nielen víťazné) budú po podpísaní autorskej a licenčnej zmluvy zverejnené na webovom sídle ŠPÚ, prípadne na webovom sídle MZV – UNESCO.

Tešíme sa na Vašu účasť

organizačný výbor súťaže

Dokumenty:

Metodický list

Kontaktný formulár

Vyhlásenie autora

Súhlas so spracovaním osobných údajov