Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodiky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodiky

Vyučovanie SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 1. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 2. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 3. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry vo 4. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 5. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 6. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 7. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 9. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Metodické príručky

Maturita z biológie - metodická príručka

Školská socializácia a nové výzvy v prevencii

Minulosť zahraničných Slovákov

Globalizácia, ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza - ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia až extrémizmus, či migračná kríza pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponúkame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje.

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Príliš radikálny

Význam sociálneho a osobnostného rozvoja v škole

Hodnotová výchova v školách

Hodnotová výchova v školách

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrneho a historického dedičstva

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrneho a historického dedičstva

Ako sme pristúpili k citlivej téme migrácie v našej škole

Immigration-Lesson-Activity


Mobilné prírodovedné vzdelávanie

V januári 2016 bol ukončený projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (KEGA 108UK-4/2013) „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“, primárne zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória (PPPL).

Zámerom projektu bola príprava aktivít orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória v prostredí formálneho a neformálneho prírodovedného vzdelávania.

Cieľom projektu bolo vytvoriť didaktický manuál pre učiteľov k obsahu štátneho vzdelávacieho programu s príkladmi inovácie metód, foriem, prostriedkov vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov s dôrazom na reálnu experimentálnu prácu žiakov, využívanie digitálnych technológií (predovšetkým počítačom podporovaného prírodovedného  laboratória), medzipredmetových vzťahov a neformálneho prírodovedného vzdelávania.

Počas riešenia projektu bola vytvorená databáza didakticky spracovaných experimentov z biológie a geografie s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória so zameraním na merací systém Coach a Vernier, pracovné listy k jednotlivým experimentom, námety na vyučovacie hodiny s využitím prístupu IBSE (inqury-based science education) a digitálnych technológií zameraných na zber a analýzu dát, ako aj námety na realizáciu predmetových a komplexných prírodovedných exkurzií s implementáciou prvkov bádania žiakov priamo v prírode. Vytvorené metodické materiály vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a môžete si ich stiahnuť na adrese http://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kdp/projekty/


Metodické odporúčania k napĺňaniu cieľov prierezovej témy mediálna výchova

Ako metodickú podporu pri konkretizácii vedomostí, zručností, hodnôt a postojov obsiahnutých v cieľoch prierezovej témy mediálna výchova v inovovanom ŠVP sme pre školy  pripravili  návrh odporúčaní pre jednotlivé stupne vzdelávania. Odporúčania sú formulované ako výstup z mediálnej výchovy na konci 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ a gymnázia.

Mediálna výchova - odporúčané výstupy


Metodická podpora a námety − k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie u žiakov, k vyučovaniu psychológie, resp. psychologických tém

Investícia do zvyšovania úrovne emocionálnej gramotnosti u žiakov v škole sa oplatí - nielen preto, že významne ovplyvní školskú klímu,  ale aj preto, že žiaci vďaka nej majú väčší predpoklad sa stať emocionálne inteligentní (integrovaní) dospelí vo svojich životných rolách (v profesii, súkromí, spoločnosti).

K emocionálnej inteligencii u žiakov, k vyučovaniu psychológie, resp. psychologických tém


Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

V kontexte s cieľmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 sme pripravili pre školy nasledujúce informácie, ktoré im môžu uľahčiť začleňovanie tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu

Globálne vzdelávanie


K aktivizujúcim metódam výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní

S istým zveličením môžeme povedať, že naša súčasnosť je dobou, kde hranice stratili svoj pôvodný význam a kde konanie človeka, viac ako inokedy predtým, ovplyvňuje vývoj na celej planéte. Je to doba, pre ktorú je typická globalizácia, informačné technológie a prepojené trhy. Sme nielen obyvateľmi Slovenska, ale aj Európskej únie a celej planéty Zeme, mali by sme sa preto naučiť prijať svoj diel zodpovednosti za jej podobu (stav). Pomocou informačných technológií sa môžu ľudia všetkých kútov sveta prepájať, ale tok informácií sa tak zrýchľuje a kumuluje, že nie je ľahké sa vo svete orientovať a vytvárať si názory a postoje k aktuálnemu dianiu.

Škola, ktorá pripravuje svojich žiakov pre život na Zemi - v tejto, ale aj budúcej dobe má neľahkú úlohu. Na jednej strane im pomáha získavať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnoty, teda kompetencie dôležité pre ich osobný a spoločenský rozvoj, na druhej strane však žiaci nie sú žiadna „tabula rasa“ (nepopísaná tabuľa). Denne ich ovplyvňuje množstvo informačných kanálov – od rodičov, vrstovníkov, cez televíziu internet a ďalšie. Žiaci navyše veľmi často disponujú modernými technológiami a sú v ich používaní mnohokrát zdatnejší než samotní učitelia. Preto je dôležité so žiakmi témy súčasného sveta otvárať a o nich diskutovať. V tomto ohľade je najdôležitejšie nasmerovať ich ku kritickému prijímaniu informácií, k hľadaniu argumentov a formovaniu svojich vlastných podložených názorov. Ale hlavne, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba a boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, života na zemi – aby prijali svoj diel zodpovednosti za podobu sveta, v ktorom žijeme.

Dôležitou podmienkou efektivity globálnej dimenzie v školskom vzdelávaní je používanie vhodných didaktických postupov vo výchovno-vzdelávacom procese, pretože kľúčový je nielen obsah, ale aj forma a metódy výučby, ktoré spolu s príslušným obsahom participujú na rozvíjaní životných zručností žiakov ako občanov v globálnom svete.

Ako pomôcku ponúkame prehľad vybraných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania a praktické ukážky, ktoré môžu školy využívať ako pomôcku pri uplatňovaní globálneho prístupu vo vyučovaní.

Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní

Pracovný list


K mediálnej gramotnosti učiteľov

Téma alebo lepšie povedané požiadavka zvyšovania mediálnej gramotnosti súčasnej spoločnosti v posledných rokoch výrazne rezonuje vo vzdelávacích politikách európskych krajín. S tým súvisia zvýšené nároky na mediálnu gramotnosť učiteľov a žiakov.
V čom by sa mali mediálne gramotní učitelia orientovať, čo by mali vedieť, ako v praxi organizovať mediálnu výchovu, na čo sa zamerať, čo zdôrazniť, o čom diskutovať. O týchto témach uvažuje a ponúka námety na riešenie náš príspevok.


Všetci to robia!,  K prevencii v škole

Všetci to robia! (metodika, ktorá je výstupom overeného dánskeho projektu) a K prevencii v škole (prehľad aktivít s návodom na ich realizáciu) sú dve odborné publikácie podporujúce využívanie aktivizujúcich metód, skupinovej práce, diskusie a  kooperatívneho riešenia úloh pri práci so žiakmi – predovšetkým 2. stupňa (ISCED 2). Ich cieľom je prispieť v škole k znižovaniu problémov spojených  s rizikovým správaním žiakov, k zavádzaniu inovatívnych foriem prevencie užívania návykových látok v rámci školského kurikula, k zatraktívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním interaktívnych vzdelávacích metód pri nadobúdaní vedomostí a ich využívaní v praxi, k rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií žiakov, k zvyšovaniu matematickej gramotnosti  žiakov.

Prílohy
Dotazník o fajčení v tdeň triede (60 kB) Pracovné hárky (43 kB)
Dotazník o fajčení v deviatej triede (34 kB) Skupinové hárky (231 kB)
Správa o fajčení (95 kB) Triedna dohoda (32 kB)

 

      

Prezentácie škôl, zapojených do pilotného prenosu projektu:
Súkromné gymnázium Letná ulica 34, Poprad (1 902 kB)
Spojená škola Novohradská 3, Bratislava (1 459 kB)
Základná škola s materskou školou Hubeného 25, Bratislava (1 225 kB)
Základná škola Rohožník (1 328 kB) 

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov 

Dokument pod názvom Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov ponúka  školám teoretický  rámec pre plánovanie prevencie, resp. prípravu preventívnej stratégie. Uvádza podmienky pre efektívnu prevenciu a návrh cieľových preventívnych kompetencií  pre stupne ISCED 0, ISCED1, ISCED2 - kognitívne poznatky spolu s osobnými a sociálnymi spôsobilosťami žiakov. Zameriava sa na prevenciu najčastejších prejavov rizikového správania, ktorým je užívaním legálnych a nelegálnych návykových látok,  agresia, šikanovanie a intolerancia.

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov (175 kB) 
BIZÍKOVÁ, Ľ. 2009. Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov 


Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. Táto tematika je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Publikácia obsahuje námety zaradené do tém:

  • Čo je dobré a čo zlé pre spoločnosť
  • Čo je verejné a čo súkromné? Ako to súvisí so mnou?
  • Čo je korupcia?
  • Čo je odmena, čo je nečestné konanie a čo je trestný čin?
  • Čo je klientelizmus?
  • Čo je to verejné obstarávanie? Prečo je dôležité?
  • Čo je pranie špinavých peňazí?
  • Dôsledky korupcie

Korupcia - námety na vyučovanie


Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.