Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie detí cudzincov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vzdelávanie detí cudzincov

Deti cudzincov

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako:

-  deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky;
-  deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky;
-  deti Slovákov žijúcich v zahraničí;
-  deti ako žiadatelia o udelenie azylu;
-  deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.
Základné pojmy

Podmienky vzdelávania detí cudzincov v školách v Slovenskej republike upravuje:
-  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 146 Vzdelávanie cudzincov 
-  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 12 
-  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
-  Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 11


Zaradenie detí cudzincov do ročníka

- Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska.
- Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku.
Zaradenie detí cudzincov do ročníka


Hodnotenie detí cudzincov

Pri hodnotení detí cudzincov sa postupuje ako pri hodnotení žiakov po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom.
Hodnotenie detí cudzincov


Kurzy štátneho jazyka

-  Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka. Jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečujú odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. Kurzy nie sú obmedzené a realizujú sa podľa potreby žiakov.
-  Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
-  Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická alebo fyzická osoba po získaní akreditácie.
Kurz štátneho jazyka

 

Učebný plán a metodické odporúčania

Názov               číslo schvaľovacej doložky platnosť od
Vzdelávanie detí cudzincov  
Metodické odporúčania. Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915  
Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia

 


Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov, odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí (webinár)

Štátny pedagogický ústav pripravil náučný webinár zameraný na vysvetlenie základných pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí. Webinár sa uskutočnil 27.8.2020. Za ŠPÚ sa k danej problematike vyjadrovala Janka Píšová.
Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4

Prezentácia Vzdelávanie detí cudzincov

Projekty

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.