Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako:

-  deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky;
-  deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky;
-  deti Slovákov žijúcich v zahraničí;
-  deti ako žiadatelia o udelenie azylu;
-  deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.
Základné pojmy - cudzinec, migrant, utečenec, azylant

Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona (§ 146 ods. 2) sa deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu a deťom Slovákov žijúcich v zahraničí „poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Podmienky vzdelávania detí cudzincov v školách v Slovenskej republike upravuje:
-  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 146 Vzdelávanie cudzincov 
-  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10 ods. 12 
-  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
-  Metodický pokyn Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 11

Do našej školy príde dieťa z vojnovej oblasti inej krajiny: ČO MÁM AKO RIADITEĽ ŠKOLY SPRAVIŤ?

Usmernenie – Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku

Webinár:  AKO POSTUPOVAŤ PRI ZAČLEŇOVANÍ DETÍ A ŽIAKOV UTEKAJÚCICH S RODINAMI PRED VOJNOU
Prezentácia AKO POSTUPOVAŤ PRI ZAČLEŇOVANÍ DETÍ A ŽIAKOV UTEKAJÚCICH S RODINAMI PRED VOJNOU

Prezentácia: Nová ukrajinská škola v skratke