Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

11. september 2018

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov, preto opätovne prichádzajú s aktualizovaným voliteľným predmetom, ktorého učebné osnovy sú zverejnené na webovej stránke Metodického portálu ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

06. september 2018

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s autormi projektu "Technická škôlka" otvárajú kontinuálne vzdelávanie Technika hrou pre učiteľov materských škôl. Otvorenie vzdelávania je naplánované na január 2019. Na vzdelávanie sa bude možné prihlásiť online cez prihlasovací formulár po zverejnení výzvy na webovom sídle ŠPÚ. Výzva na prihlasovanie a obsah vzdelávacieho programu budú zverejnené v druhej polovici októbra.

Čítať celý článok

 

05. september 2018

SlovakEdu ocenilo intenzívnu a úspešnú spoluprácu s ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a výskumno-vývojové zamestnankyne ŠPÚ PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. a Ing. Beata Menzlová prevzali od predsedníčky OZ SlovakEdu prof. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. ocenenie za intenzívnu a úspešnú spoluprácu pri realizácii vedeckých, odborných a vydavateľských aktivít tohto občianskeho združenia.

Čítať celý článok

 

05. september 2018

SÚŤAŽ pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž Dejiny sebavedomia

Súťaž je určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Čítať celý článok

 

03. september 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal zástupcov neziskovej organizácie YouthWatch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov občianskeho združenia YouthWatch. Obsahom pracovného stretnutia bolo rokovanie o budúcej možnej spolupráci medzi obidvoma subjektami pri aktivitách v oblasti domácich i nadnárodných projektov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ inovoval na svojej webstránke Metodický portál

03. september 2018

ŠPÚ inovoval na svojej webstránke Metodický portál

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu vznikol ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Sú na ňom všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP, ako aj metodické materiály, ktoré môžu byť pomôckou pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnom plánovaní vyučovacieho procesu.

Čítať celý článok

 

28. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Košariskách so spoluorganizátormi konferencie k 100.výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prerokoval v Košariskách so starostkou obce Annou Abramovičovou a riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Zuzanou Horváthovou podrobnosti prípravy nadchádzajúcej odbornej konferencie venovanej 100.výročiu založenia prvej Československej republiky a osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika.

Čítať celý článok

 

08. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Na pracovnom stretnutí rokoval s riaditeľkou ZUŠ Zuzanou Horváthovou o nadchádzajúcej odbornej konferencii k 100.výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách.

Čítať celý článok

 

06. august 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Štátny pedagogický ústav organizuje 10. októbra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 28. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

04. august 2018

V Martine sa konali Národné matičné slávnosti pri príležitosti 155.výročia založenia MS

Pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej a 25 rokov existencie Slovenskej republiky na tohtoročných Národných matičných slávnostiach v Martine ocenili 25 osobností. Medzi nimi boli aj emeritní biskupi katolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ján Sokol a Július Filo, bývalý predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, spisovatelia, umelci a novinári – Roman Kaliský, Milan Ferko, Drahoš Machala, Eva Kristinová a ďalšie osobnosti spoločenského a politického života.

Čítať celý článok

 

02. august 2018

ZZŠS a ŠPÚ sa dohodli na návrhu metodického usmernenia

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk s výskumným zamestnankyňami prijal v ŠPÚ zástupkyne Združenia základných škôl Slovenska. Predmetom rokovania boli vzdelávacie programy pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením. Na stretnutí sa spoločne dohodli na návrhu metodického usmernenia k zabezpečeniu realizácie rámcových učebných plánov pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v základných školách.

Čítať celý článok

 

01. august 2018

ŠPÚ zverejnil Základný sylabus pre komisionálne skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky

Jedná sa o metodický pokyn pre redukciu požadovaných výkonov vzdelávacích štandardov predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý môžu využiť základné školy pri stanovení rozsahu komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

21. júl 2018

Riaditeľ ŠPÚ spolu s ďalšími návštevníkmi si uctili pamiatku generála Štefánika

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk si spolu s ďalšími návštevníkmi rodnej obce generála Milana Rastislava Štefánika pripomenul 138.výročie narodenia tohto významného slovenského štátnika a vedca a 100.výročie vzniku prvej ČSR. Za prítomnosti štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Ivana Sečíka a ďalších predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a zástupcov verejných inštitúcií minister obrany Peter Gajdoš, po slávnostnom kladení vencov, vyzdvihol najmä jeho zásluhy o vznik Československa v roku 1918.

Čítať celý článok

 

20. júl 2018

ŠPÚ a ITAS budú spolupracovať na príprave stratégie na podporu digitálnych a matematických zručností

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia IT Asociácie Slovenska riešili na pracovnom rokovaní otázky tvorby koncepcie digitálneho vzdelávania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v základných a stredných školách a prípravy rozvoja ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky a matematiky.

Čítať celý článok

 

19. júl 2018

ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež „Príbeh hudby“

Štátny pedagogický ústav podporí koncertný program Príbeh hudby, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Potvrdil to riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami známeho slovenského hudobného telesa.

Čítať celý článok