Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

17. október 2018

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spojenej s témou „Oslobodení od korupcie“. Podujatie ŠPÚ zorganizoval ako jednu z aktivít medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“, ktoré prebiehajú tento týždeň v krajinách EÚ. Seminár s workshopmi s medzinárodným presahom, na ktoré pricestovali učitelia z celého Slovenska, sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rady Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.

Čítať celý článok

 

17. október 2018

Aktívna účasť ŠPÚ na medzinárodnej konferencii „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil v Černínskom paláci v Prahe na konferencii Zhromaždenia nemeckých spolkov v Českej republike „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve. Riaditeľ ŠPÚ, ako aj štátny tajomník Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR (MŠMŠ) Jindřich Fryč, veľvyslanci Rakúska a Spolkovej republiky Nemecko v Prahe a zástupcovia nemeckých spolkov a inštitúcií podčiarkli dôležitosť aktívnej znalosti nemeckého jazyka najmä pre mladé generácie Európanov.

Čítať celý článok

 

16. október 2018

ŠPÚ a ZZŠS na celoslovenskom pléne v Starom Smokovci diskutovali o dôležitých otázkach základného školstva

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a výskumno - vývojoví zamestnanci ŠPÚ, ktorí sa venujú problematike zdravotne znevýhodnených detí a žiakov, informovali delegátov celoslovenského pléna Združenia základných škôl Slovenska na zasadaní v Hornom Smokovci o súčasných i plánovaných aktivitách ŠPÚ, týkajúcich sa problematiky základných škôl v praxi. Delegátom pléna ZZŠS predstavili výsledky vyhodnotenia prieskumu aplikácie vzdelávacích programov pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a s poruchami správania.

Čítať celý článok

 

15. október 2018

Práve vyšlo nové (1.-2.) dvojčíslo časopisu Jazyk a literatúra

Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

Čítať celý článok

 

11. október 2018

Nové trendy vo výučbe etickej výchovy (Cesta k slušnosti a zodpovednosti) – seminár ŠPÚ v Banskej Bystrici

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa stretli dnes učitelia etickej výchovy z Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia etickej výchovy sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, so stanoviskom Ústrednej predmetovej komisie pre predmet etická výchova pri ŠPÚ k zavedeniu etickej výchovy pre všetkých žiakov (Učiace sa Slovensko) a s praxou overenými metodickými námetmi a inšpiráciami.

Čítať celý článok

 

10. október 2018

ŠPÚ pozýva učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na Okrúhly stôl na regionálnej úrovni

Štátny pedagogický ústav organizuje v rámci diseminačných aktivít Rady Európy pod názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ okrúhly stôl na regionálnej úrovni. Cieľom okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, ktorý sa bude konať 23.októbra, je podpora implementácie Referenčného rámca na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ako aj identifikácia možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy.

Čítať celý článok

 

09. október 2018

ŠPÚ nadviazal spoluprácu s Panónskou univerzitou v maďarskom meste Veszprém

Štátny pedagogický ústav nadviazal spoluprácu s Panónskou univerzitou vo Veszpréme v rámci medzinárodného projektu Let´s Learn How to Learn! (Poďme učiť,ako učiť!). Úvodné stretnutie (kick-off meeting) ôsmeho a deviateho októbra vo Veszpréme bolo prvou z aktivít medzinárodného projektu Poďme učiť, ako učiť! - Rozvoj vzdelávacích zručností pre študentov stredných škôl (Let´s Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students) (LELLE2) v rámci programu Erasmus+. Na výstupoch tohto projektu budú spolupracovať štyri krajiny - Maďarsko, Slovensko, Estónsko, Rumunsko.

Čítať celý článok

 

08. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal veľvyslancovi SR v Dubline učebnice pre vzdelávacie centrum Slovákov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa stretol v Dubline s veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku Igorom Pokojným. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľ ŠPÚ zároveň odovzdal veľvyslancovi vlastivedy pre štvrtý ročník základnej školy. Učebnice sú určené pre Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, ktoré každoročne navštevujú deti z desiatok slovenských rodín.

Čítať celý článok

 

07. október 2018

12. Európsky deň rodičov a škôl

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej zorganizovala Slovenská rada rodičovských združení v spolupráci s ŠPÚ, Európskou asociáciou rodičov v Bruseli, vydavateľstvom Perfekt a spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou dvanásty Európsky deň rodičov a škôl (EDRaŠ).

Čítať celý článok

 

04. október 2018

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú prípravu. Dvojdňová konferencia v Dubline v gescii Rady Európy nadviazala na závery júnovej celoeurópskej konferencie v Ríme, kde dominovala téma poslania gymnázií a ďalších inštitúcií vzdelávania pre vysoké školy ako dôležitých aktérov pozitívnych zmien v spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

Čítať celý článok

 

29. september 2018

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, má ambíciu rozšíriť povedomie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí. Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu.

Čítať celý článok

 

28. september 2018

ŠPÚ už má harmonogram realizácie pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav už má vypracovaný harmonogram tréningov komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností v základných a stredných školách, ktoré sa budú realizovať v rámci pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách v školskom roku 2018/2019. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ ho spoločne vypracovali zástupcovia ŠPÚ, lektori a riaditelia 9 vybraných základných a stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska.

Čítať celý článok

 

28. september 2018

ŠPÚ zorganizoval v rámci diseminačných aktivít Rady Európy okrúhly stôl na národnej úrovni

Štátny pedagogický ústav realizuje diseminačné aktivity Rady Európy pod názvom Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (Reference Framework of Competences for Democratic Culture, RFCDC). Jednou z týchto aktivít je zorganizovanie okrúhleho stola na národnej úrovni s účasťou expertov z Rady Európy. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti a záujmu o implementáciu RFCDC na národnej úrovni, podpora implementácie RFCDC na národnej úrovni a identifikácia možnosti implementácie RFCDC v kontexte Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

27. september 2018

ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude konať 07. novembra 2018

Čítať celý článok

 

27. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok