Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

08. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal veľvyslancovi SR v Dubline učebnice pre vzdelávacie centrum Slovákov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa stretol v Dubline s veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku Igorom Pokojným. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľ ŠPÚ zároveň odovzdal veľvyslancovi vlastivedy pre štvrtý ročník základnej školy. Učebnice sú určené pre Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, ktoré každoročne navštevujú deti z desiatok slovenských rodín.

Čítať celý článok

 

07. október 2018

12. Európsky deň rodičov a škôl

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej zorganizovala Slovenská rada rodičovských združení v spolupráci s ŠPÚ, Európskou asociáciou rodičov v Bruseli, vydavateľstvom Perfekt a spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou dvanásty Európsky deň rodičov a škôl (EDRaŠ).

Čítať celý článok

 

04. október 2018

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú prípravu. Dvojdňová konferencia v Dubline v gescii Rady Európy nadviazala na závery júnovej celoeurópskej konferencie v Ríme, kde dominovala téma poslania gymnázií a ďalších inštitúcií vzdelávania pre vysoké školy ako dôležitých aktérov pozitívnych zmien v spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

Čítať celý článok

 

29. september 2018

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, má ambíciu rozšíriť povedomie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí. Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu.

Čítať celý článok

 

28. september 2018

ŠPÚ už má harmonogram realizácie pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav už má vypracovaný harmonogram tréningov komunikačných, prezentačných a mediálnych zručností v základných a stredných školách, ktoré sa budú realizovať v rámci pilotného projektu Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu v základných a stredných školách v školskom roku 2018/2019. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ ho spoločne vypracovali zástupcovia ŠPÚ, lektori a riaditelia 9 vybraných základných a stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska.

Čítať celý článok

 

28. september 2018

ŠPÚ zorganizoval v rámci diseminačných aktivít Rady Európy okrúhly stôl na národnej úrovni

Štátny pedagogický ústav realizuje diseminačné aktivity Rady Európy pod názvom Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (Reference Framework of Competences for Democratic Culture, RFCDC). Jednou z týchto aktivít je zorganizovanie okrúhleho stola na národnej úrovni s účasťou expertov z Rady Európy. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti a záujmu o implementáciu RFCDC na národnej úrovni, podpora implementácie RFCDC na národnej úrovni a identifikácia možnosti implementácie RFCDC v kontexte Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

27. september 2018

ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude konať 07. novembra 2018

Čítať celý článok

 

27. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok

 

24. september 2018

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k projektu ozdravenia populácie

V Štátnom pedagogickom ústave sa zišli na pracovnom stretnutí zástupcovia Sekcie vedy a výskumu, športu a mládeže, inštitúcie vzdelávania a Sekcie regionálneho školstva MŠVVŠ SR, Národného športového centra, ŠIOV a autora projektu ozdravenia populácie Jozefa Gálika. Pracovné rokovanie bolo spojené s prezentáciou správy z oponentského konania k plneniu prípravy projektu budovania výskumno – vývojového a realizačného prostredia podporeného propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach SR v záujme ozdravenia populácie.

Čítať celý článok

 

20. september 2018

Medzinárodné školenie Blended mobility ŠPÚ v Prahe ako súčasť projektu z programu Erasmus+

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri zorganizovali v dňoch 13. – 17. septembra 2018 v Prahe medzinárodné školenie „Blended mobility“ pre učiteľov a odborných zamestnancov školstva zo Slovenska, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

Čítať celý článok

 

19. september 2018

V ŠPÚ ďalší seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Už po tretí raz v tomto roku ŠPÚ, oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu, zorganizoval seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Na seminári odzneli dve hlavné témy. O všeobecne záväzných právnych predpisoch vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a o ich relevantnej aplikácii v praktickom živote informovala Mária Tekelová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informácie, ako postupovať pri napĺňaní obsahu vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ v praxi, poskytla námestníčka ŠPÚ Katarína Vladová.

Čítať celý článok

 

18. september 2018

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja. Ten by mohol dočasne aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Nultý ročník - odporúčania k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Pod nasledujúcim odklikom nájdete zverejnený materiál odporúčaní k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Čítať celý článok

 

11. september 2018

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov, preto opätovne prichádzajú s aktualizovaným voliteľným predmetom, ktorého učebné osnovy sú zverejnené na webovej stránke Metodického portálu ŠPÚ.

Čítať celý článok