Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

13. jún 2018

V ŠPÚ sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl Experimentieren auf Deutsch (Experimentovanie po nemecky) a Die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (Nemecky hovoriace krajiny kreatívne – nielen čísla a fakty). Učitelia zo škôl v Bratislave a ďalších miest Bratislavského kraja si v nich vyskúšali, ako sa dá zábavnou formou učiť po nemecky a naučili sa aj nové hry, ktoré obohatili ich slovnú zásobu.

Čítať celý článok

 

13. jún 2018

V ŠPÚ bol seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Priestory rokovacej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu zaplnili 13. júna učitelia a pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku.

Na seminári, na ktorom boli hlavným bodom pozornosti deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku a ich špecifické vzdelávanie, odzneli dve hlavné témy.

Čítať celý článok

 

12. jún 2018

PREDĹŽENIE TERMÍNU SÚŤAŽE pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl do 1. októbra 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA

Čítať celý článok

 

11. jún 2018

V ŠPÚ prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej a riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, prezentovali metodiku „Integrované digitálne technológie“ za prítomnosti autora Rudolfa Hozáka. Na modelovej vyučovacej hodine fyziky sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o zásadných otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami.

Čítať celý článok

 

08. jún 2018

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ceny víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

V Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už po deviaty raz ožilo Svätoplukovo kráľovstvo odovzdávaním ocenení žiakom a učiteľom, ktorí najlepšie uspeli v celoštátnej súťaži s rovnomenným názvom. Počas Dňa školy, tradične spojeného s tvorivými dielňami detí a zaujímavými prednáškami, si 8. júna prevzali ceny žiaci a učitelia zo všetkých končín Slovenska.

Čítať celý článok

 

07. jún 2018

Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch od 6. do 8. júna 2018 konalo Celoštátne kolo 38. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Do celoštátneho kola súťaže postúpilo z nižších postupových kôl v 4 kategóriách 47 súťažiacich. Výsledkové listiny všetkých kategórií sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

06. jún 2018

V ŠPÚ sa stretli tri predmetové komisie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo prvé pracovné stretnutie troch predmetových komisií vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Jeho účelom bolo zblíženie predmetov v rámci uvedenej vzdelávacej oblasti, vzájomná výmena názorov a vyjasnenie postojov ku kľúčovým témam a problémom, ktoré v súčasnosti momentálne nutné riešiť.

Čítať celý článok

 

04. jún 2018

ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

Na nadnárodnom projektovom stretnutí v Osle, ktoré otvoril koordinátor projektu Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu, informovali zástupcovia ŠPÚ o príprave tohtoročného septembrového vzdelávania – „blended mobility“ a budúcoročného multiplikačného podujatia – medzinárodnej konferencie pre učiteľov v ŠPÚ v Bratislave.

Čítať celý článok

 

04. jún 2018

Pozvánka na seminár pre učiteľov etickej výchovy v základných a stredných školách Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

3. júla 2018 organizuje ŠPÚ (Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova) seminár „K NOVÝM TRENDOM VO VÝUČBE ETICKEJ VÝCHOVY (Cesta k slušnosti a zodpovednosti)“. Seminár spojený s workshopom sa bude konať v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 

01. jún 2018

Dejiny sebavedomia - súťaž pre trinásť až pätnásťročných žiakov

Súťaž pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA.

Čítať celý článok

 

01. jún 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

01. jún 2018

ŠPÚ prezentoval v Základnej škole v Jablonke vyučovaciu hodinu o právach a povinnostiach detí

Štátny pedagogický ústav mal v Trenčianskom kraji v Základnej škole Jablonka 1, v obci Jablonka, prezentáciu vyučovacej hodiny z etickej výchovy na tému: "Učme deti ich právam cez povinnosti k zodpovednosti".

Čítať celý článok

 

30. máj 2018

V ŠPÚ sa konal celoústavný seminár k návrhu kurikulárnej reformy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval na ústavnom seminári vedecko-vývojových zamestnancov ŠPÚ o schválenom návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý vypracovalo MŠVVŠ SR spolu s ŠPÚ a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

26. máj 2018

18. júna ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 

18. máj 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy vo Vyšných Ružbachoch

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa základnej školy jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom zo ZŠ s MŠ vo Vyšných Ružbachoch a ZŠ s MŠ z Hniezdneho predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách.

Čítať celý článok