Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

19. november 2018

Podpora a ochrana duševného vlastníctva v škole - téma odborno-metodického podujatia v ŠPÚ

Duševné vlastníctvo v školskom vzdelávaní, Autorské právo v školách, Výnimky a obmedzenia z autorského práva v škole, Rozdiel medzi originálom a falzifikátom. Tieto a ďalšie témy rezonovali na odborno-metodickom podujatí v Štátnom pedagogickom ústave. Podujatie, určené pre pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní, ŠPÚ zorganizoval v spolupráci s expertami na problematiku duševného vlastníctva z Ministerstva kultúry SR, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Ústavu práva duševného vlastníctva a IT Trnavskej univerzity a Finančného riaditeľstva SR.

Čítať celý článok

 

15. november 2018

Medzinárodná vedecká konferencia Democratic Schools for All za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národného experta SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovíta Hajduka a európskych lídrov vo vzdelávaní otvorila nórska premiérka Erna Solbergová medzinárodnú vedeckú  konferenciu Európskeho Wergeland Centra (The European Wergeland Centre) a Rady Európy  (Council of Europe) Demokratické školy pre všetkých (Democratic Schools for All). Rada Európy si vybrala hlavné mesto Nórska Oslo za miesto, kde si počas medzinárodnej vedeckej konferencie pripomína desiate výročie založenia Európskeho Wergeland Centra spustením celoeurópskej kampane FREE to SPEAK, SAFE to LEARN - Democratic Schools for All  (Rozprávať slobodne, učiť sa bezpečne – Demokratické školy pre všetkých).

Čítať celý článok

 

14. november 2018

Diskusné fórum učiteľov o rozvoji kľúčových kompetencií

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu sa 14. novembra stretli učitelia stredných škôl, aby si vymenili skúsenosti pri rozvíjaní zručností žiakov v oblastiach kritického myslenia, riešenia problémov a riadenia vlastného procesu učenia. Podujatie patrí do rámca medzinárodného výskumného projektu Erasmus+ „Let´s Learn How to Learn! - Learning skills development for secondary schools students“ (Poďme učiť, ako učiť! - Rozvoj vzdelávacích zručností pre študentov stredných škôl).

Čítať celý článok

 

12. november 2018

2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2018 2. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

10. november 2018

Výzva UNICEF a UNESCO pre základné a stredné školy na Slovensku

Zapojte sa aj vy do Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018!

Čítať celý článok

 

09. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ otvoril druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny

Za účasti nového atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibauta Triqueneauxa otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách“.

Čítať celý článok

 

08. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil knižný veľtrh Bibliotéka

Za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka začal sa dnes v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave ďalší ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, na ktorom nechýba ani stánok s vystavenými publikáciami a informačnými materiálmi z dielne ŠPÚ. Informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a individuálnom plánovaní učiteľov, sú zverejnené aj na Metodickom portáli ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

V gescii ŠPÚ sa konal ďalší seminár pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminára pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline. Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj druhý seminár zameraný na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, reflektoval potrebu mobilizácie pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na oceňovaní žiakov a študentov Žilinského kraja

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na kultúrnom programe v Dolnom Kubíne spojenom so slávnostným oceňovaním žiakov a študentov Žilinského kraja.

Čítať celý článok

 

25. október 2018

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 12. decembra 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

Čítať celý článok

 

25. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národný expert SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovít Hajduk, spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov Rady Európy, sa na desiatom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu venovali prioritne významu etiky v učiteľskej profesii. Ako sa konštatuje v odporúčacom memorande, v programe rokovania sa táto otázka dostala do popredia záujmu organizátorov plenárneho zasadania CDPPE z dôvodu narastania fenoménov nečestného konania vo vzdelávaní v európskych krajinách. Výbor Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax v Štrasburgu riešil túto otázku vychádzajúc zo všeobecného znepokojenia z narastania neetického správania vo vzdelávacom procese v Európe.

Čítať celý článok

 

23. október 2018

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru

V rámci projektu Diseminačné aktivity Rady Európy „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru"(RFCDC) zorganizoval Štátny pedagogický ústav 23. októbra 2018 v poradí druhý okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou. Identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl tvorili hlavné ciele stretnutia. Účastníkmi okrúhleho stola boli riaditelia a učitelia škôl všetkých stupňov z celého Slovenska a odborní a výskumní zamestnanci ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

23. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Menovacie dekréty členom kurikulárnej rady z radov pedagógov z vysokých, stredných, základných škôl a jazykových škôl odovzdal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

18. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej na podporu výučby ďalších cudzích jazykov v školách v Českej republike sa v priestoroch Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT ČR) zišli zástupcovia zástupcovia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska, Kanady, Francúzska.

Čítať celý článok

 

17. október 2018

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spojenej s témou „Oslobodení od korupcie“. Podujatie ŠPÚ zorganizoval ako jednu z aktivít medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“, ktoré prebiehajú tento týždeň v krajinách EÚ. Seminár s workshopmi s medzinárodným presahom, na ktoré pricestovali učitelia z celého Slovenska, sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rady Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.

Čítať celý článok