Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

08. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil knižný veľtrh Bibliotéka

Za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka začal sa dnes v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave ďalší ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, na ktorom nechýba ani stánok s vystavenými publikáciami a informačnými materiálmi z dielne ŠPÚ. Informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a individuálnom plánovaní učiteľov, sú zverejnené aj na Metodickom portáli ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

V gescii ŠPÚ sa konal ďalší seminár pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminára pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline. Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj druhý seminár zameraný na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, reflektoval potrebu mobilizácie pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na oceňovaní žiakov a študentov Žilinského kraja

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na kultúrnom programe v Dolnom Kubíne spojenom so slávnostným oceňovaním žiakov a študentov Žilinského kraja.

Čítať celý článok

 

25. október 2018

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 12. decembra 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

Čítať celý článok

 

25. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národný expert SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovít Hajduk, spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov Rady Európy, sa na desiatom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu venovali prioritne významu etiky v učiteľskej profesii. Ako sa konštatuje v odporúčacom memorande, v programe rokovania sa táto otázka dostala do popredia záujmu organizátorov plenárneho zasadania CDPPE z dôvodu narastania fenoménov nečestného konania vo vzdelávaní v európskych krajinách. Výbor Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax v Štrasburgu riešil túto otázku vychádzajúc zo všeobecného znepokojenia z narastania neetického správania vo vzdelávacom procese v Európe.

Čítať celý článok

 

23. október 2018

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru

V rámci projektu Diseminačné aktivity Rady Európy „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru"(RFCDC) zorganizoval Štátny pedagogický ústav 23. októbra 2018 v poradí druhý okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou. Identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl tvorili hlavné ciele stretnutia. Účastníkmi okrúhleho stola boli riaditelia a učitelia škôl všetkých stupňov z celého Slovenska a odborní a výskumní zamestnanci ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

23. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Menovacie dekréty členom kurikulárnej rady z radov pedagógov z vysokých, stredných, základných škôl a jazykových škôl odovzdal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

18. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej na podporu výučby ďalších cudzích jazykov v školách v Českej republike sa v priestoroch Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT ČR) zišli zástupcovia zástupcovia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska, Kanady, Francúzska.

Čítať celý článok

 

17. október 2018

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spojenej s témou „Oslobodení od korupcie“. Podujatie ŠPÚ zorganizoval ako jednu z aktivít medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“, ktoré prebiehajú tento týždeň v krajinách EÚ. Seminár s workshopmi s medzinárodným presahom, na ktoré pricestovali učitelia z celého Slovenska, sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rady Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.

Čítať celý článok

 

17. október 2018

Aktívna účasť ŠPÚ na medzinárodnej konferencii „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil v Černínskom paláci v Prahe na konferencii Zhromaždenia nemeckých spolkov v Českej republike „1918-2018: Premena nemčiny ako menšinového jazyka v českom školstve. Riaditeľ ŠPÚ, ako aj štátny tajomník Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR (MŠMŠ) Jindřich Fryč, veľvyslanci Rakúska a Spolkovej republiky Nemecko v Prahe a zástupcovia nemeckých spolkov a inštitúcií podčiarkli dôležitosť aktívnej znalosti nemeckého jazyka najmä pre mladé generácie Európanov.

Čítať celý článok

 

16. október 2018

ŠPÚ a ZZŠS na celoslovenskom pléne v Starom Smokovci diskutovali o dôležitých otázkach základného školstva

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a výskumno - vývojoví zamestnanci ŠPÚ, ktorí sa venujú problematike zdravotne znevýhodnených detí a žiakov, informovali delegátov celoslovenského pléna Združenia základných škôl Slovenska na zasadaní v Hornom Smokovci o súčasných i plánovaných aktivitách ŠPÚ, týkajúcich sa problematiky základných škôl v praxi. Delegátom pléna ZZŠS predstavili výsledky vyhodnotenia prieskumu aplikácie vzdelávacích programov pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a s poruchami správania.

Čítať celý článok

 

15. október 2018

Práve vyšlo nové (1.-2.) dvojčíslo časopisu Jazyk a literatúra

Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

Čítať celý článok

 

11. október 2018

Nové trendy vo výučbe etickej výchovy (Cesta k slušnosti a zodpovednosti) – seminár ŠPÚ v Banskej Bystrici

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa stretli dnes učitelia etickej výchovy z Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia etickej výchovy sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, so stanoviskom Ústrednej predmetovej komisie pre predmet etická výchova pri ŠPÚ k zavedeniu etickej výchovy pre všetkých žiakov (Učiace sa Slovensko) a s praxou overenými metodickými námetmi a inšpiráciami.

Čítať celý článok

 

10. október 2018

ŠPÚ pozýva učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na Okrúhly stôl na regionálnej úrovni

Štátny pedagogický ústav organizuje v rámci diseminačných aktivít Rady Európy pod názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ okrúhly stôl na regionálnej úrovni. Cieľom okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, ktorý sa bude konať 23.októbra, je podpora implementácie Referenčného rámca na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, ako aj identifikácia možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy.

Čítať celý článok

 

09. október 2018

ŠPÚ nadviazal spoluprácu s Panónskou univerzitou v maďarskom meste Veszprém

Štátny pedagogický ústav nadviazal spoluprácu s Panónskou univerzitou vo Veszpréme v rámci medzinárodného projektu Let´s Learn How to Learn! (Poďme učiť,ako učiť!). Úvodné stretnutie (kick-off meeting) ôsmeho a deviateho októbra vo Veszpréme bolo prvou z aktivít medzinárodného projektu Poďme učiť, ako učiť! - Rozvoj vzdelávacích zručností pre študentov stredných škôl (Let´s Learn How to Learn! – Learning skills development for secondary school students) (LELLE2) v rámci programu Erasmus+. Na výstupoch tohto projektu budú spolupracovať štyri krajiny - Maďarsko, Slovensko, Estónsko, Rumunsko.

Čítať celý článok