Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

23. november 2018

Pekná maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Súťaž, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, v školskom roku 2018/2019 sa organizuje v gescii Štátneho pedagogického ústavu.

Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Čítať celý článok

 

23. november 2018

Poznaj slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Poznaj slovenskú reč. V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční už 39. ročník súťaže. Súťaže sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v štyroch kategóriách.

Všetky aktuálne dokumenty a formuláre sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

23. november 2018

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 5.11.2018 súťaž pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka.
Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký, ruský a španielsky jazyk.

Čítať celý článok

 

22. november 2018

Slovenské deti žijúce v Írsku poslali ďakovný list riaditeľovi ŠPÚ Ľ. Hajdukovi

Deti Slovákov žijúcich v Írsku, ktoré sa vzdelávajú vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, napísali riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi ďakovný list napísaný v slovenčine. Do ŠPÚ ho spolu s ručne vyrobeným košíčkom s troma čokoládovými "zlatými" grošmi doručila riaditeľka vzdelávacieho centra Mária Pacherová. Tretiaci a štvrtáci takto spontánne reagovali na zásielky učebníc, ktoré im osobne zabezpečil a doručil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 

20. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk podpísal zmluvu o spolupráci s dekanom FiF UK J. Šušolom

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podpísal Zmluvu o spolupráci a praktickej výučbe s dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jaroslavom Šušolom. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a realizácia pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UK v Bratislave na pracovisku ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

19. november 2018

Podpora a ochrana duševného vlastníctva v škole - téma odborno-metodického podujatia v ŠPÚ

Duševné vlastníctvo v školskom vzdelávaní, Autorské právo v školách, Výnimky a obmedzenia z autorského práva v škole, Rozdiel medzi originálom a falzifikátom. Tieto a ďalšie témy rezonovali na odborno-metodickom podujatí v Štátnom pedagogickom ústave. Podujatie, určené pre pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní, ŠPÚ zorganizoval v spolupráci s expertami na problematiku duševného vlastníctva z Ministerstva kultúry SR, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Ústavu práva duševného vlastníctva a IT Trnavskej univerzity a Finančného riaditeľstva SR.

Čítať celý článok

 

15. november 2018

Medzinárodná vedecká konferencia Democratic Schools for All za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a súčasne národného experta SR pre vzdelávanie vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) Ľudovíta Hajduka a európskych lídrov vo vzdelávaní otvorila nórska premiérka Erna Solbergová medzinárodnú vedeckú  konferenciu Európskeho Wergeland Centra (The European Wergeland Centre) a Rady Európy  (Council of Europe) Demokratické školy pre všetkých (Democratic Schools for All). Rada Európy si vybrala hlavné mesto Nórska Oslo za miesto, kde si počas medzinárodnej vedeckej konferencie pripomína desiate výročie založenia Európskeho Wergeland Centra spustením celoeurópskej kampane FREE to SPEAK, SAFE to LEARN - Democratic Schools for All  (Rozprávať slobodne, učiť sa bezpečne – Demokratické školy pre všetkých).

Čítať celý článok

 

14. november 2018

Diskusné fórum učiteľov o rozvoji kľúčových kompetencií

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu sa 14. novembra stretli učitelia stredných škôl, aby si vymenili skúsenosti pri rozvíjaní zručností žiakov v oblastiach kritického myslenia, riešenia problémov a riadenia vlastného procesu učenia. Podujatie patrí do rámca medzinárodného výskumného projektu Erasmus+ „Let´s Learn How to Learn! - Learning skills development for secondary schools students“ (Poďme učiť, ako učiť! - Rozvoj vzdelávacích zručností pre študentov stredných škôl).

Čítať celý článok

 

12. november 2018

2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2018 2. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

10. november 2018

Výzva UNICEF a UNESCO pre základné a stredné školy na Slovensku

Zapojte sa aj vy do Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018!

Čítať celý článok

 

09. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ otvoril druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny

Za účasti nového atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibauta Triqueneauxa otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk druhý ročník inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách“.

Čítať celý článok

 

08. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil knižný veľtrh Bibliotéka

Za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka začal sa dnes v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave ďalší ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, na ktorom nechýba ani stánok s vystavenými publikáciami a informačnými materiálmi z dielne ŠPÚ. Informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a individuálnom plánovaní učiteľov, sú zverejnené aj na Metodickom portáli ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

V gescii ŠPÚ sa konal ďalší seminár pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminára pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline. Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj druhý seminár zameraný na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, reflektoval potrebu mobilizácie pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc.

Čítať celý článok

 

07. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na oceňovaní žiakov a študentov Žilinského kraja

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na kultúrnom programe v Dolnom Kubíne spojenom so slávnostným oceňovaním žiakov a študentov Žilinského kraja.

Čítať celý článok

 

25. október 2018

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 12. decembra 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

Čítať celý článok