Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

03. február 2019

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

V dňoch 28.- 29. januára a 6.- 7. februára 2019 prebiehal v Štátnom pedagogickom ústave aktualizačné kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní. Desiatky učiteliek materských škôl sa oboznámilo s témami technického zamerania a s možnosťami ich implementácie do výchovno-vzdelávacej činnosti  v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V dňoch 30. – 31. januára sa uskutočnilo vzdelávanie aj v Poprade s rovnakým vzdelávacím obsahom pre kraje východného Slovenska.

Čítať celý článok

 

25. január 2019

V ŠPÚ sa v júni uskutoční odborná konferencia Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka

Štátny pedagogický ústav poskytne priestory a spoluprácu pre uskutočnenie celoslovenskej odbornej konferencie „Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka“, určenú predovšetkým pre učiteľov kontinuálneho vzdelávania. Podporí tak iniciatívu, ktorá vyšla z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Na konferencii odznejú referáty odborníkov s touto problematikou, ktoré budú zverejnené v spoločnom zborníku.

Čítať celý článok

 

23. január 2019

ŠPÚ bude spolupracovať na tvorbe učebných materiálov pre cudzincov s Nadáciou AK

Štátny pedagogický ústav podporí aktivity smerujúce ku kvalitnejšej a dostupnejšej výučbe slovenského jazyka pre deti cudzincov. Na pracovnom stretnutí sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ a Nadácie Alony Kurotovej, ktorí v krátkom čase podpíšu dohodu o spolupráci. Spoločným cieľom oboch subjektov je zlepšenie podmienok v školskom prostredí pre deti do 15 rokov, ktoré sa sem prisťahovali spolu s rodičmi z iných krajín.

Čítať celý článok

 

15. január 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou Odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Annou Budiakovou o podmienkach zapojenia sa ŠPÚ do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ podpory kvalitného manažovania organizácií verejnej správy. Cieľom projektu je prostredníctvom implementácie modelu CAF zvýšiť efektivitu a kvalitu riadenia činností organizácií verejnej správy. Výzvu na prihlasovanie sa do národného projektu zverejní CAF centrum zriadené na pôde ÚNMS SR už začiatkom februára tohto roka.

Čítať celý článok

 

19. december 2018

ŠPÚ ukončil cyklus seminárov pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení  učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminárov pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktoré v tomto roku zrealizoval Štátny pedagogický ústav pre všetky samosprávne kraje Slovenska. Ich cieľom bola snaha mobilizovať pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc. Okrem podrobných informácií o tvorbe, funkcii a práci s učebnicami si učitelia, rozdelení do pracovných skupín, analyzovali a pripomienkovali kritériá hodnotenia didaktických prostriedkov pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Čítať celý článok

 

11. december 2018

ŠPÚ v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení pripravuje medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní Rómov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová sa dohodli na spolupráci pri príprave a realizácii medzinárodnej konferencie „Inovácia didaktiky rómskeho jazyka a inklúzia vo vzdelávaní Rómov“. Podujatie, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 100 pedagógov a odborníkov z oblasti školstva, sa uskutoční v apríli tohto roka pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Čítať celý článok

 

04. december 2018

Informácia o zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 10. decembra 2018

Dňa 10. decembra 2018 o 10.00 hod. sa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava (zasadacia miestnosť na 4. poschodí) uskutoční 16. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej i „Výbor“). Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

Čítať celý článok

 

03. december 2018

V ŠPÚ zasadala predmetová komisia pre občiansku náuku

V Štátnom pedagogickom ústave sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre občiansku náuku (ÚPK ON). Jej členovia upriamili pozornosť na nevyhnutnosť vytvoriť didaktické a metodické materiály k problémovej výučbe filozofie. Keďže chýba učebnica so schvaľovacou doložkou, ide o jedinú možnosť, ako pedagógom uľahčiť výučbu zložitých filozofických tém.

Čítať celý článok

 

29. november 2018

Pilotný projekt „Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu“ si už odskúšalo niekoľko škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo stretnutie pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu pilotného projektu k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému, ktorý sa už overuje vo viac ako desiatke základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Overovanie pilotného projektu formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach je naplánované na 12 mesiacov.

Čítať celý článok

 

26. november 2018

Seminár o moderných trendoch vo vyučovaní nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so združením Edukácia@Internet zrealizovali v ŠPÚ multiplikačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl, zameraný na zoznámenie sa s internetovou platformou pre nemecký jazyk www.deutsch.info. Platforma ponúka na výučbu moderné didaktické nástroje a súčasne aj praktické informácie o živote a práci v Nemecku a Rakúsku.

Čítať celý článok

 

23. november 2018

Pekná maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Súťaž, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, v školskom roku 2018/2019 sa organizuje v gescii Štátneho pedagogického ústavu.

Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Čítať celý článok

 

23. november 2018

Poznaj slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ďalší ročník súťaže Poznaj slovenskú reč. V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční už 39. ročník súťaže. Súťaže sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v štyroch kategóriách.

Všetky aktuálne dokumenty a formuláre sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

23. november 2018

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 5.11.2018 súťaž pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka.
Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký, ruský a španielsky jazyk.

Čítať celý článok

 

22. november 2018

Slovenské deti žijúce v Írsku poslali ďakovný list riaditeľovi ŠPÚ Ľ. Hajdukovi

Deti Slovákov žijúcich v Írsku, ktoré sa vzdelávajú vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, napísali riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi ďakovný list napísaný v slovenčine. Do ŠPÚ ho spolu s ručne vyrobeným košíčkom s troma čokoládovými "zlatými" grošmi doručila riaditeľka vzdelávacieho centra Mária Pacherová. Tretiaci a štvrtáci takto spontánne reagovali na zásielky učebníc, ktoré im osobne zabezpečil a doručil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 

20. november 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk podpísal zmluvu o spolupráci s dekanom FiF UK J. Šušolom

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podpísal Zmluvu o spolupráci a praktickej výučbe s dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jaroslavom Šušolom. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a realizácia pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UK v Bratislave na pracovisku ŠPÚ.

Čítať celý článok