Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

24. september 2018

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k projektu ozdravenia populácie

V Štátnom pedagogickom ústave sa zišli na pracovnom stretnutí zástupcovia Sekcie vedy a výskumu, športu a mládeže, inštitúcie vzdelávania a Sekcie regionálneho školstva MŠVVŠ SR, Národného športového centra, ŠIOV a autora projektu ozdravenia populácie Jozefa Gálika. Pracovné rokovanie bolo spojené s prezentáciou správy z oponentského konania k plneniu prípravy projektu budovania výskumno – vývojového a realizačného prostredia podporeného propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach SR v záujme ozdravenia populácie.

Čítať celý článok

 

20. september 2018

Medzinárodné školenie Blended mobility ŠPÚ v Prahe ako súčasť projektu z programu Erasmus+

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri zorganizovali v dňoch 13. – 17. septembra 2018 v Prahe medzinárodné školenie „Blended mobility“ pre učiteľov a odborných zamestnancov školstva zo Slovenska, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

Čítať celý článok

 

19. september 2018

V ŠPÚ ďalší seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Už po tretí raz v tomto roku ŠPÚ, oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu, zorganizoval seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Na seminári odzneli dve hlavné témy. O všeobecne záväzných právnych predpisoch vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a o ich relevantnej aplikácii v praktickom živote informovala Mária Tekelová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informácie, ako postupovať pri napĺňaní obsahu vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ v praxi, poskytla námestníčka ŠPÚ Katarína Vladová.

Čítať celý článok

 

18. september 2018

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja. Ten by mohol dočasne aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Nultý ročník - odporúčania k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Pod nasledujúcim odklikom nájdete zverejnený materiál odporúčaní k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Čítať celý článok

 

11. september 2018

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov, preto opätovne prichádzajú s aktualizovaným voliteľným predmetom, ktorého učebné osnovy sú zverejnené na webovej stránke Metodického portálu ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

06. september 2018

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s autormi projektu "Technická škôlka" otvárajú kontinuálne vzdelávanie Technika hrou pre učiteľov materských škôl. Otvorenie vzdelávania je naplánované na január 2019. Na vzdelávanie sa bude možné prihlásiť online cez prihlasovací formulár po zverejnení výzvy na webovom sídle ŠPÚ. Výzva na prihlasovanie a obsah vzdelávacieho programu budú zverejnené v druhej polovici októbra.

Čítať celý článok

 

05. september 2018

SlovakEdu ocenilo intenzívnu a úspešnú spoluprácu s ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a výskumno-vývojové zamestnankyne ŠPÚ PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. a Ing. Beata Menzlová prevzali od predsedníčky OZ SlovakEdu prof. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. ocenenie za intenzívnu a úspešnú spoluprácu pri realizácii vedeckých, odborných a vydavateľských aktivít tohto občianskeho združenia.

Čítať celý článok

 

05. september 2018

SÚŤAŽ pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž Dejiny sebavedomia

Súťaž je určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Čítať celý článok

 

03. september 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal zástupcov neziskovej organizácie YouthWatch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov občianskeho združenia YouthWatch. Obsahom pracovného stretnutia bolo rokovanie o budúcej možnej spolupráci medzi obidvoma subjektami pri aktivitách v oblasti domácich i nadnárodných projektov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ inovoval na svojej webstránke Metodický portál

03. september 2018

ŠPÚ inovoval na svojej webstránke Metodický portál

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu vznikol ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Sú na ňom všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP, ako aj metodické materiály, ktoré môžu byť pomôckou pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnom plánovaní vyučovacieho procesu.

Čítať celý článok

 

28. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Košariskách so spoluorganizátormi konferencie k 100.výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prerokoval v Košariskách so starostkou obce Annou Abramovičovou a riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Zuzanou Horváthovou podrobnosti prípravy nadchádzajúcej odbornej konferencie venovanej 100.výročiu založenia prvej Československej republiky a osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika.

Čítať celý článok

 

08. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Na pracovnom stretnutí rokoval s riaditeľkou ZUŠ Zuzanou Horváthovou o nadchádzajúcej odbornej konferencii k 100.výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách.

Čítať celý článok

 

06. august 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Štátny pedagogický ústav organizuje 10. októbra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 28. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok