Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Využitie časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ

Využitie časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ z hľadiska pedagogickej praxe

Správa z prieskumu 

V marci 2012 sme zrealizovali prieskum využívania časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ, dotovaných MŠVVaŠ SR, z hľadiska ich prínosu pre jednotlivé cieľové skupiny na základe vybraných kritérií. Skúmané časopisy sú veľmi rôznorodé, napr. podľa cieľových skupín, obsahového zamerania  a pod. Ako výskumný nástroj sme použili elektronický dotazník Prieskum časopisov, ktorý obsahoval spolu 14 otázok. Kvôli vyššej objektívnosti údajov bol dotazník anonymný (neuvádzala sa konkrétna adresa školy, iba obec). 
Výber výskumnej vzorky bol realizovaný náhodným stratifikovaným proporčným výberom, zohľadňujúcim zastúpenie počtu škôl a počtu detí navštevujúcich školy v jednotlivých krajoch. Výber sa robil zvlášť pre materské školy, zvlášť pre základné školy a zvlášť pre stredné školy a proporčne bol prispôsobený podľa krajov tak, aby reprezentoval základný súbor. Oslovených bolo spolu 467 škôl. 
Respondenti odpovedali na otázky dotazníka vždy len v kontexte s jedným konkrétnym časopisom na škole, celkovo odpovedalo 291 respondentov. 
Ďakujeme zapojeným školám za spoluprácu. 


Využitie časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ z hľadiska pedagogickej praxe, správa z prieskumu