Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Materská škola

Metodické materiály k zavádzaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom

Dieťa hovoriace iným jazykom: Možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní

Metodické listy

Vinobranie

Magnetizmus

Zdroje energie

Čo skrýva školská taška

Rozpustnosť

VV svetlo a tiene

Vzduch

Emócie

Muffiny

Bájka

Kamene

Moja rúčka

Trsteniarik

Zimné oblečenie

Zvedavníček

Kruhové veže

Povolania

Vitaj v MS

Dievča s húskami

Snehové vločky

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

Metodický list - Odborné pojmy

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Tvorba školského vzdelávacieho programu – odporúčania (aktualizované 24.8.2017)

Metodiky

- metodické príručky sú zatiaľ len v elektronickej verzii

Evaluácia v materskej škole (aktualizované)

Človek a príroda (aktualizované)

Človek a spoločnosť (aktualizované)

Hudobná výchova (aktualizované)

Jazyk a komunikácia (aktualizované)

Matematika a práca s informáciami (aktualizované)

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb (aktualizované)

Uplatnenie digitálnych technológií naprieč vzdelávacími oblasťami inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (aktualizované)

Človek a svet práce (aktualizované)

Mediálna výchova v materských školách - cesta k mediálnej gramotnosti

Metodická podpora k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti:

Adaptácie výkonových štandardov

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.