Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


RUP podľa cyklov vzdelávania

Dodatok č.8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu

Dodatok č.8 k ŠVP príloha 1 - Rámcový učebný plán podľa cyklov vzdelávania

Dodatok č. 8 k ŠVP pre základné školy je určený pre školy, ktoré sa prihlásia do pilotného overovania v ŠPÚ.