Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Záujem o spoluprácu s ŠPÚ v oblasti inkluzívneho vzdelávania a špeciálneho školstva

Všetci záujemcovia a záujemkyne, ktorí sa do 11. júna 2021 prihlásili do poradných orgánov ŠPÚ v oblasti inkluzívneho vzdelávania a špeciálneho školstva, boli o svojej registrácii notifikovaní emailom. Ak ste sa prihlásili a neboli ste notifikovaní, pravdepodobne došlo k technickému zlyhaniu registrácie.

Ak by ste sa ešte stále chceli prihlásiť, prosím vyplňte tento formulár vo Worde a pošlite ho na email: kristina.valentova@statpedu.sk, najneskôr do 30. júna 2021.

 

Štátny pedagogický ústav za účelom vývoja a implementácie nových štátnych vzdelávacích programov, redefinície konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a prípravy podporných opatrení vo vzdelávaní zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV). Členstvo v KIV je päťročné. Členovia a členky KIV sa budú vyjadrovať k podkladom a podľa potreby participovať na tvorbe výstupov. Zároveň budú zriadené expertné pracovné skupiny (EPS), ktoré budú vytvárať odborné podklady pre pripravovaný model podporných opatrení vo vzdelávaní. V EPS bude trvať členstvo spravidla jeden rok, príp. dlhšie obdobie podľa aktuálnej potreby. Pokiaľ budú jednotlivci v KIV a EPS vypracovávať konkrétne písomné výstupy, bude ich práca honorovaná. Frekvencia stretávania je plánovaná približne raz za tri týždne, prevažne bude online cez platformu Zoom, v prípade potreby aj prezenčne, pokiaľ to budú umožňovať protipandemické opatrenia.

Pri tvorbe obsahových výstupov by sme radi spolupracovali s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi v školstve. Vašu participáciu považujeme za nevyhnutný prvok, aby zmeny vo vzdelávaní boli úspešné. V prípade záujmu prosíme o vyplnenie nižšie priloženého formulára do 11. júna 2021.

Pracovné skupiny a komisie

  • Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách (KIV) - KIV bude poradným orgánom pre všetky návrhy zmien v oblasti kurikula aj podporných opatrení vo vzdelávaní; cieľom komisie bude prerokovávať, nakoľko navrhované zmeny zohľadňujú princípy inkluzívneho vzdelávania a podporu detí s rozmanitými potrebami.
  • Expertná pracovná skupina pre prípravu podporných opatrení na úrovni bežnej pedagogickej činnosti - skupina bude navrhovať opatrenia na zvýšenie inkluzívnosti pedagogickej praxe bežných učiteľov s cieľom prispôsobovať metodické a didaktické postupy či stratégie vzdelávania individuálnym potrebám detí a žiakov. 
  • Expertná pracovná skupina pre prípravu podporných opatrení nad rámec bežnej pedagogickej činnosti - skupina bude navrhovať opatrenia na podporu rozvoja detí a žiakov v prípade potreby zapojiť do ich vzdelávania zdroje nad rámec vyučovania v bežnej triede (hlavne činnosti a intervencie odborných zamestnancov školy).
  • Expertná pracovná skupina pre prípravu podporných opatrení v oblastiach prekračujúcich podporu v učení - skupina bude navrhovať opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s podporou v učení, ale významným spôsobom prispievajú k pohode detí a žiakov aj k zlepšovaniu ich vzdelávacích výsledkov (napríklad celoškolské preventívne programy, nástroje na podporu školskej dochádzky).

Preukázanie spôsobilosti pre výkon práce (vypíšte slovne k relevantným položkách podľa vašich pracovných skúseností)

Kontaktné údaje

 

Zaškrtnutím súhlasného políčka vyjadrujem a potvrdzujem súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov Štátnym pedagogickým ústavom. 
Viac informácií o spracovaní osobných údajov Štátnym pedagogickým ústavom nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Pred odoslaním formulára si, prosím, uložte vyplnený obsah pre prípad, že by sa formulár z technických príčin nepodarilo odoslať. Ak narazíte na technický problém, napíšte nám na martin.vataha@statpedu.sk. Radi Vám s registráciou pomôžeme.