Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Ústredné predmetové komisie

Základná škola a gymnázium

Odborná komisia pre školské zariadenia a pre tvorbu vzdelávacieho programu v školských kluboch pri ŠPÚ

Odborná komisia pre primárne vzdelávanie pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre maďarský jazyk a literatúru pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre rómsky jazyk a literatúru a rómske reálie pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre rusínsky jazyk a literatúru pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre cudzie jazyky pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre matematiku pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre informatiku pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre fyziku pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre chémiu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre biológiu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre dejepis pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre geografiu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre občiansku náuku pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre etickú výchovu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre hudobnú výchovu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre umenie a kultúru pri ŠPÚ

Odborná komisia pre voliteľný predmet tradičná ľudová kultúra

Predmetová komisia pre telesnú a športovú výchovu pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce pri ŠPÚ

Špeciálna pedagogika

Odborná komisia pre problematiku vzdelávania žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

Odborná komisia pre problematiku vzdelávania žiakov s poruchami správania

Odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Odborná komisia pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím pri ŠPÚ

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím pri ŠPÚ

Základná umelecká škola

Odborná komisia pre umelecké odbory základnej umeleckej školy pri ŠPÚ

 

Odborná komisia pre Slovákov žijúcich v zahraničí