Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


Metodické materiály a odborná literatúra

Metodické odporúčania - tabuľka z: Kurzy štátneho jazyka - ŠPÚ (statpedu.sk)

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915 2008
Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia  

Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov
Legislatívne východiská problematiky, vymedzenie referenčného rámca úrovne A1 ovládania slovenčiny ako cudzieho jazyka, charakteristika slovenského jazyka ako nematerinského jazyka v podmienkach výučby detí cudzincov, opis a charakteristika jazykového auditória – tzv. slovanské a neslovanské prostredie jazykovej triedy, námety a možnosti práce na hodinách slovenčiny ako cudzieho jazyka v prostredí detí cudzincov.
Slovenčina ako cudzí jazyk | Metodicko-pedagogické centrum (mpc-edu.sk)

Slovenčina ako druhý jazyk pre deti cudzincov s Metodickou príručkou Krížom-krážom (FF UK)
Ako postupovať pri práci na jazykovom kurze slovenčiny ako druhého jazyka? Aké sú rozdiely medzi bežnou hodinou slovenčiny ako materinského jazyka a jazykovým kurzom? Aké sú ciele výučby? Ako začať a o ktoré materiály sa oprieť? Ako rozvíjať dôležité jazykové zručnosti u detí, aby sme zlepšili ich jazykovú kompetenciu?  Ako nastaviť obsah kurzu a jeho formu? Ako zlepšiť motiváciu žiakov na hodinách? Môže aj bežný učiteľ/učiteľka slovenčiny viesť kurz slovenčiny ako druhého jazyka? Kde nájsť vhodné tipy a inšpirácie do práce?
https://bit.ly/3CQjXS0

Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu (metodická příručka): voľne dostupné v pdf: Na stiahnutie tu.

Čo vedieť o utečencoch : Osvojovanie jazyka
Prehľad osvedčených postupov ako pracovať s viacjazyčnými žiakmi.
https://www.unhcr.org/sk/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/SK-PDF-UNHCR-Language-Acquisition-Guide.pdf 

Odborné publikácie a príručky – Studia Academica Slovaca
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/edicna-cinnost-publications/odborne-publikacie-a-prirucky/