Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


Ukrajina

Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne (t. j. nie až v lehote troch mesiacov).

Podstatné je, či konanie začalo, nie či už bol udelený azyl alebo či už bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Začiatok konania o udelenie azylu upravuje zákon o azyle vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR.

Začiatok konania o poskytnutie dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle č. 55/2022 Z. z. vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území SR.

Zaradenie na vzdelávanie – materská škola, základná škola a stredná škola

Režim zaradenia podľa § 146 ods. 4 školského zákona

  1. požiadať o predloženie dokladu preukazujúceho, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu,
  2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,
  3. zaradiť dieťa do príslušného ročníka (nie rozhodnutím) a vydať doklad o zaradení dieťaťa.

Potvrdenie o zaradení
–    Pri zaradení vydá riaditeľ potvrdenie o zaradení. O zaradení sa nevydáva rozhodnutie v režime správneho konania. 
–    Zaradené dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta bude ďalej posudzované rovnakým spôsobom, ako dieťa prijaté na vzdelávanie. 
–    Doklad o zaradení má rovnakú relevanciu ako rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie. 
–    Ak už je dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta zaradené na vzdelávanie, bude sa takéto dieťa k ostatným ustanoveniam školského zákona posudzovať ako dieťa danej školy a poskytne sa mu výchova a vzdelávanie za rovnakých podmienok, ako občanom Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 2 školského zákona.

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny (UK)

Opakované zaraďovanie
Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta nemožno opakovane zaraďovať do nižšieho ročníka z dôvodu neovládania vyučovacieho jazyka. Takto zaradiť dieťa je možné len jedenkrát na časovo neobmedzené obdobie. Pri nedostatočnom osvojení jazyka musí škola vyvinúť čo najväčšie úsilie na odstránenie jazykovej bariéry a zapojiť do tohto procesu pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Podmienečné zaradenie
Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta je možné zaradiť aj do ročníka nižšie (t. j. podmienečné zaradenie), ako podľa veku patrí, a to vtedy, ak nastane situácia, pri ktorej bude riaditeľ školy zaraďovať dieťa podľa § 146 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a úroveň jeho znalosti slovenského jazyka nebude zodpovedať príslušnému ročníku v školách na území SR.

Všeobecné informácie pri zaraďovaní do MŠ, ZŠ, SŠ
Presný postup pri zaraďovaní a prijímaní detí z Ukrajiny
Pomôcka pri zaraďovaní žiakov do MŠ, ZŠ, SŠ – modelové situácie

Zaraďovanie zdravotne znevýhodnených detí z Ukrajiny do procesu výučby
Škola, do ktorej má zákonný zástupca záujem zaradiť zdravotne znevýhodnené dieťa a zákonný zástupca dieťaťa osloví príslušné zariadenie poradenstva a prevencie CPPPaP alebo ŠCPaP bude postupovať podľa odporúčaní tohto zariadenia. 

Metodické odporúčania k organizácii výchovy a vzdelávania v školách s deťmi a žiakmi z Ukrajiny
Usmernenie – Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku
Do našej školy príde dieťa z vojnovej oblasti inej krajiny: ČO MÁM AKO RIADITEĽ ŠKOLY SPRAVIŤ?
Webinár    Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou (YouTube)
Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou (prezentácia)
ŠKOLA, TRIEDA = BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ PROSTREDIE
Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny

Bližšie informácie a najčastejšie kladené otázky k Ukrajine sú dostupné na: Situácia na Ukrajine| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)