Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


Ukrajina

Usmernenie – Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku

Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne (t. j. nie až v lehote troch mesiacov).

Podstatné je, či konanie začalo, nie či už bol udelený azyl alebo či už bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Začiatok konania o udelenie azylu upravuje zákon o azyle vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR.

Začiatok konania o poskytnutie dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle č. 55/2022 Z. z. vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území SR.

Postup pri zaradení dieťaťa:

  1. nechať si predložiť od rodiča dieťaťa doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko),
  2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,
  3. zaradiť do príslušného ročníka a triedy vydaním písomného dokladu o zaradení dieťaťa.

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny (UK)

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 1. – 9. ročníku všeobecnovzdelávacej školy na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka základnej školy (prípadne osemročného gymnázia) v Slovenskej republike. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 10. a 11. ročníku všeobecnovzdelávacej školy na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka gymnázia v Slovenskej republike. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú na stredných odborných školách na Ukrajine je možné zaradiť do príslušného ročníka strednej odbornej školy v Slovenskej republike. Ohľad je nutné brať na celkové zameranie učebného alebo študijného odboru a či išlo o vstup z 9. alebo 11. ročníka všeobecnovzdelávacej školy. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Bližšie informácie o vzdelávacom systéme Ukrajiny a zaraďovaní do ročníkov sú dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/22496.pdf

Zaraďovanie zdravotne znevýhodnených detí z Ukrajiny do procesu výučby

Škola, do ktorej má zákonný zástupca záujem zaradiť zdravotne znevýhodnené dieťa a zákonný zástupca dieťaťa osloví príslušné zariadenie poradenstva a prevencie CPPPaP alebo ŠCPaP bude postupovať podľa odporúčaní tohto zariadenia. 

Metodické odporúčania k organizácii výchovy a vzdelávania v školách s deťmi a žiakmi z Ukrajiny

Usmernenie – Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku
Do našej školy príde dieťa z vojnovej oblasti inej krajiny: ČO MÁM AKO RIADITEĽ ŠKOLY SPRAVIŤ?
Webinár    Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou - YouTube
Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou (prezentácia)
ŠKOLA, TRIEDA = BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ PROSTREDIE
Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny

Bližšie informácie a najčastejšie kladené otázky k Ukrajine sú dostupné na: Situácia na Ukrajine| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)