Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


Kurz štátneho jazyka

Organizovanie a financovanie kurzov štátneho jazyka
- Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka.
- Jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky organizačne a finančne zabezpečuje regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy.
- Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
- Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba po získaní akreditácie.

Organizovanie a financovanie kurzov štátneho jazyka
Prehľad realizovaných kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov

Žiadosť o dohadovacie konanie – Jazykový kurz pre deti cudzincov:
https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/
Žiadosť o dohadovacie konanie – Ukrajina:
https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-ukrajina/

Učebný plán jazykového kurzu
Od 01. 04. 2022 sa zvyšuje počet hodín v základnom jazykovom kurze na 6 hodín týždenne. Škola tak poskytne žiakovi počas 8 týždňov 48 vyučovacích hodín. Ak žiak nezvláda učivo alebo je tempo pre neho náročné, je možné 48 vyučovacích hodín zrealizovať aj za dlhšie časové obdobie, avšak v rozsahu minimálne 4 hodiny týždenne.

Rozširujúci kurz môže nasledovať po absolvovaní základného jazykového kurzu. Počet hodín v rozširujúcom kurze je 4 hodiny týždenne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je 12 týždňov, t. j. 48 vyučovacích hodín. V prípade záujmu žiakov je možné predĺžiť kurz o štyri týždne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je tak 16 týždňov, t. j. 64 vyučovacích hodín.

Okrem kurzu štátneho jazyka by mala byť poskytovaná jazyková podpora aj v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v kmeňovej triede a to aj po skončení kurzu.

Učebný plán pre základný a rozširujúci kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov