Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Program Pestalozzi

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Program v roku 2017 celkovo zahŕňa viac ako 20 vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu.  Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, inšpektori a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Záujemcovia sa môžu zúčastniť len jednej aktivity programu Pestalozzi v dvojročnom období. Cestovné a pobytové náklady sú hradené Radou Európy a organizátormi aktivity.

Kalendár vzdelávacích aktivít programu Pestalozzi na rok 2017 je spolu s  informáciami o aktivite, cieľovej skupine, termíne prihlasovania a pod. dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar.  

a vo formáte PDF:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806dcbe1

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu, sa môžu registrovať na vybranú aktivitu cez on-line registračný systém. Všetky podrobné informácie ohľadom registrácie sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk

 

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.