Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Publikačná činnosť

So zmenou filozofie vzdelávania a tvorbou  Štátnych  vzdelávacích programov  sa pristúpilo aj k tvorbe moderných materiálno didaktických prostriedkov – učebníc. 

V dobe informačných technológii, využívania internetu sa do popredia dostávajú aj elektronické učebnice, ale písaná učebnica má a bude mať vo vyučovacom procese stále významné miesto a zostane aj naďalej jedným z dôležitých zdrojov informácií pre žiakov. Učebnice sú prepojené so vzdelávacou oblasťou – kurikulom, s obsahovým a výkonovým štandardom jednotlivých predmetov a  umožňujú žiakom rozvíjanie kľúčových kompetencií, ale aj rozvoj špecifických  predmetových kompetencií, spôsobilosti a zručnosti, ktoré si majú žiaci osvojiť.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.