Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Jazyk a literatúra (časopis)

Jazyk a literatúra je časopis, ktorý vychádza od roku 2014 v periodicite šesť čísel ročne. Časopis ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti.

Štúdie a články prechádzajú anonymným posudzovaním v rámci redakčnej rady. O zaradení príspevku do konkrétneho čísla rozhoduje redakčná rada Jazyka a literatúry. Redakčná rada si vyhradzuje právo vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a technické úpravy. Redakcia predpokladá, že príspevok ponúknutý časopisu Jazyk a literatúra na uverejnenie, nebol publikovaný v inom periodiku alebo zborníku.

Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie: redakcia@statpedu.sk
Telefón: +421 2 492 76 313

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.