Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Výstupy a výsledky

Intelektuálne výstupy projektu sú :

 

1.Inovovaný Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka – cieľom bude inovácia Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozdelený podľa stupňov vzdelávania – primárne, nižšie stredné a vyššie stredné vzdelávanie. Program bude koncipovaný metodikou vyučovania cudzích jazykov.

2.Inovované jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 6-9 rokov - cieľom bude inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozpracované podľa ročníkov (1. – 4. ročník základnej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou cudzích jazykov.

3.Inovované jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 10 – 14 rokov - cieľom bude inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozpracované podľa ročníkov (5. – 9. ročník základnej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou cudzích jazykov.

4.Príručka pre učiteľa – Ako používať inovované Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka – táto príručka bude pomôckou pri plánovaní vyučovania rómskeho jazyka podľa inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka.

5.Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov – hlavnou funkciou tohto programu je zvýšiť a zdokonaliť u cieľovej skupiny profesijné kompetencie pre prácu s Rámcovým vzdelávacím programom rómskeho jazyka a pre kvalitnú prípravu vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách. Absolvovanie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania je základným predpokladom pre vyučovanie rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov.

6.Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 15 – 18 rokov – cieľom bude tvorba nového Jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka. Bude rozpracované podľa ročníkov (1. – 4. ročník strednej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou vyučovania cudzích jazykov.

Multiplikačné podujatia :

Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov – pôjde o medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom bude výmena najnovších vedeckých poznatkov a skúseností, ako aj formulácia záverov a praktických odporúčaní pre rozvoj inkluzívnej edukácie prostredníctvom inovatívnych prístupov rešpektujúcich kultúrnu rozmanitosť detí a žiakov. Budú na nej prezentované všetky intelektuálne výstupy projektu.

Plánované vzdelávacie / vyučovacie / školiace aktivity :

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – hlavnou funkciou aktivity bude zvýšiť a zdokonaliť u cieľovej skupiny profesijné kompetencie pre prácu s Rámcovým vzdelávacím programom rómskeho jazyka a pre kvalitnú prípravu vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách.