Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


ERASMUS+

Štandardizácia rómskeho jazyka na Slovensku položila legislatívne základy pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na výchovu a vzdelávanie v rómskom jazyku vrátane prípravy pedagógov vyučujúcich rómsky jazyk, resp. v rómskom jazyku, používanie rómskeho jazyka vo verejnom, či kultúrnom živote národnostnej menšiny v zmysle uplatňovania Zákona č. 184/1999 Z.z. z 10. Júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (príloha k uzneseniu Vlády SR č. 27/2001).

Štátny pedagogický ústav realizuje od 1. Septembra 2016 medzinárodný projekt v rámci programu Európske únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus+ s názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“. Termín trvania projektu: 01. 09. 2016 - 31. 08. 2019

 

Medzinárodní partneri projektu:

Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Praha, Česká republika

Nansen centrum pre Mier a dialóg, Lillehammer, Nórsko

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

26.6.2017

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo odkonzultovanie inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka a inovovaných jazykových portfólií pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v rómskom jazyku. Ťažiskom programu bola diskusia k uvedeným dokumentom, rozdelenie úloh a stanovenie časového harmonogramu implementovania inovovaných dokumentov v pedagogickej praxi. Učitelia začnú inovované pedagogické dokumenty používať už v školskom roku 2017/2018. Počas tohto obdobia budú učitelia rómskeho jazyka dokumenty dopĺňať učiteľmi vlastnými postrehmi, návrhmi ako aj novým didaktickým a metodickým spracovaním učiva rómskeho jazyka v základných a stredných školách podľa jazykových úrovní Spoločného referenčného rámca pre jazyky (A1, A2, B1, B2). Vyučovanie rómskeho jazyka bude zabezpečovať Eva Gašparová v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach, Darina Tököliová v  Súkromnej spojenej škole v Kremnici, Jarmila Vaňová na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, Ingrid Lukáčová na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach a Gabriela Radičová na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Rimavskej Sobote.

Medzinárodný projekt Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Druhé nadnárodné projektové stretnutie: 23. 03. – 24. 03. 2017, Praha

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR. Súčasťou diskusie boli aj témy z oblasti interkultúrneho porozumenia, ktoré majú podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v dnešnej spoločnosti. Po zapracovaní pripomienok k Rámcovému vzdelávaciemu programu rómskeho jazyka (A1) bol tento dokument zahraničnými partnermi projektu odsúhlasený.

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, partnerských organizácii z Prahy, Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a z nórskeho Lillehammeru, Nansen centra pre Mier a dialóg sa dohodli na spoločnom časovom harmonograme plnenia projektových úloh na rok 2017. Najbližšie tretie nadnárodné projektové stretnutie je plánované na november 2017.