Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pedagogická revue

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Pedagogická revue

PEDAGOGICKÁ REVUE 3 - 2018

PEDAGOGICKÁ REVUE 3 - 2018

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 1 - 2018

PEDAGOGICKÁ REVUE 1 - 2018

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 2 - 2018

PEDAGOGICKÁ REVUE 2 - 2018

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 3 - 2017

PEDAGOGICKÁ REVUE 3 - 2017

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 2 - 2017

PEDAGOGICKÁ REVUE 2 - 2017

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 1 - 2017

PEDAGOGICKÁ REVUE 1 - 2017

Stiahnuť

PEDAGOGICKÁ REVUE 4 - 2017

PEDAGOGICKÁ REVUE 4 - 2017

Stiahnuť

Hotové prvé číslo časopisu PEDAGOGICKÁ REVUE 1-2 2016

Hotové prvé číslo časopisu PEDAGOGICKÁ REVUE 1-2 2016

Stiahnuť

 

Pedagogická revue

Časopis Pedagogická revue vychádza od roku 1948 ako „časopis pre pôvodné teoretické, empirické, prakticko-aplikačné a iné články, ktoré prispievajú k rozvoju pedagogiky a podporných vied o výchove“. Jeho názov na začiatku bol Jednotná škola, v roku 1990 bol premenovaný na Pedagogickú revue. Vychádzal do roku 2010. V roku 2016 Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie. 

Pedagogická revue bude od roku 2017 vychádzať štyrikrát do roka. V roku 2016 vyjde jedno číslo.
Časopis je určený učiteľom základných, stredných a vysokých škôl. 

Redakčná rada

Hlavný redaktor
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 

Zástupca hlavného redaktora
RNDr. Mária Nogová, PhD.

Vedecká rada
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

Redakčná rada
PaedDr. Renáta Somorová
PaedDr. Jozef Kuzma, PhD.
RNDr. Mária Siváková, PhD.
Mgr. František Tůma, Ph.D.
Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.
PhDr. Mária Macková, PhD.

Poslanie časopisu Pedagogická revue

Poslaním časopisu je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou. Časopis prezentuje výsledky  z výskumov v oblasti pedagogických a psychologických vied, ako aj ich implementáciu do školskej praxe. Pedagogická revue nadväzuje na svoju dlhú tradíciu odborného vedeckého časopisu 

Profil časopisu

Pedagogická revue je odborno-metodologický časopis, ktorý sa zameriava na všeobecné témy pedagogiky, problémy pedagogickej teórie a jej aplikácie do praxe, školského vzdelávania, vzdelávania učiteľov, pedagogického a psychologicko-pedagogického výskumu, vzdelávacej politiky a manažmentu škôl. Cieľom časopisu je podporovať rozvoj pedagogického myslenia a zvyšovanie kvality vzdelávania.

Možnosť publikovania

Pedagogická revue ponúka možnosť publikovať odborníkom v teoretickej oblasti, ale aj učiteľom v praxi. 

Typy príspevkov sú rozdelené do sekcií

 • Štúdie (teoretické, prehľadové, metodologické, výskumné, empirické).
 •   Odborné príspevky.
 • Dobré skúsenosti pedagogických a odborných zamestnancov z praxe.
 • Diskusné príspevky.
 • Recenzie.
 • Správy a informácie.
 • Oznamy, pozvánky na konferencie, semináre.

Tematické zameranie

 • Výchova a vzdelávanie v širších sociokultúrnych a historických kontextoch. 
 • Ciele, obsah, procesy a podmienky výchovy a vzdelávania z pedagogického a pedagogicko-psychologického hľadiska.
 • Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ich profesijný rozvoj v širších sociokultúrnych kontextoch.
 • Teoretická a výskumná reflexia premien slovenského školstva. 
 • Systematické mapovanie  vývoja oblastí pedagogiky a pedagogickej psychológie.
 • Školský manažment – z hľadiska teoretických východísk i reflexie pedagogického riadenia, riaditeľ ako líder.
 • Vzdelávacia politika – z hľadiska koncepčných východísk i argumentovaných odborných stanovísk k realizovaným úlohám z MŠVVaŠ SR.
 • Dobré skúsenosti z praxe pedagogických a odborných zamestnancov, námety, odporúčania, overovanie. 
 • Akčný výskum pedagogických a odborných zamestnancov. 
 • Experimentálne overovanie odborno-metodických problémov v škole. 
 • Námety na vyučovanie, metódy a formy vyučovacieho procesu.
 • Pedagogicko-psychologické aspekty edukácie.
 • Psychológia a pedagogika v edukačnej praxi.
 • Spolupráca multidisciplinárnych tímov.
 • Podpora inkluzívnej škole.

Obsah sekcií

Štúdie

 • Teoretické štúdie -- teoretické prístupy k problémom z vybranej tematickej oblasti s určitým stupňom abstraktného a analytického myslenia. 
 • Metodologické štúdie -- výskumné prístupy, metódy, techniky, nástroje. 
 • Empirické štúdie -- konkrétne zistenia, získané špecifickými výskumnými metódami. 
 • Výskumné štúdie. 
 • Akčný výskum pedagogického a odborného zamestnanca. 

Odborné príspevky 

 • Dobré skúsenosti učiteľov z praxe. 
 • Skúsenosti vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov v oblasti pedagogického riadenia škôl. 
 • Diskusné príspevky, správy a recenzie.

Recenzné pokračovanie 

Pedagogická revue je časopis s recenzným pokračovaním, ktoré zabezpečí, že obsah uverejnený v časopise je v súlade s cieľmi a obsahovými požiadavkami Vedeckej rady časopisu. 
Recenzent dostáva anonymný príspevok z dôvodu vylúčenia subjektívneho hodnotenia.

Konečný záver recenzného pokračovania je:

 • príspevok bude publikovaný bez úprav;
 • príspevok bude publikovaný po úpravách, ktoré vyplývajú z odporúčania recenzentov;
 • príspevok nebude publikovaný.

Činnosť vedeckej rady

Vedecká rada je zárukou, že časopis bude obsahovať príspevky odborno-metodologického charakteru a jej úlohou bude zabezpečiť, aby pomer teoretickej a empirickej časti bol vyvážený približne v pomere 2:1 a bol zachovaný charakter časopisu.

 • Redakčná rada operatívne zasadá,  hodnotí príspevky,  hľadá príspevky,  posudzuje príspevky
 • Zabezpečí, aby publikované štúdie boli zhodnotené kvalifikovanými recenzentmi, ktorých stanovisko by malo byť pre redakčnú radu kľúčovým stanoviskom. 
 • V prípade:
  • jedného kladného a jedného záporného posudku požiada o recenziu tretieho recenzenta;
  • rozporných názorov konečné rozhodnutie o publikovaní príspevku urobí hlavný redaktor časopisu; 
  • sťažností autorov alebo názorových rozdielov medzi autormi a redakčnou radou je redakčná rada povinná primerane reagovať. Všetky sťažnosti budú prešetrené.
 • Zachováva mlčanlivosť ohľadom intelektuálneho obsahu rukopisov. Rukopisy môžu byť poskytnuté len osobám podieľajúcim sa na redakčnom/recenznom pokračovaní a na formálnej a technickej stránke vydávania časopisu.
 • Má povinnosť a právomoc odmietnuť alebo prijať článok podľa objektívnych kritérií, ktorými sú najmä: dôležitosť, prínos, originalita, jasnosť, zrozumiteľnosť a vhodnosť z hľadiska obsahovej profilácie časopisu.
 • Zabezpečí, aby redakčné/recenzné pokračovanie bolo transparentné, spravodlivé, anonymné, nestranné, aby prebehlo vo zverejnenom časovom rozmedzí.

Publikačná etika

Pedagogická revue dodržiava etické pravidlá súvisiace s rešpektovaním duševného vlastníctva.
Rukopisy, ktoré porušujú etické pravidlá, nebudú prijaté na publikovanie. Vyhlásenie k publikačnej etike sa vzťahuje na povinnosti autorov i na povinnosti členov vedeckej a redakčnej rady.

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné  zasielať v slovenskom alebo českom jazyku na adresu redakcie: pedagogickarevue@statpedu.sk
Formát príspevku – doc., docx., rtf.
Rozsah príspevkov – štúdie (do 15 normostrán), články (do 10 normostrán), články do rubriky Diskusia (5 normostrán), recenzie (3 – 5 normostrán), články do rubriky Informácie (2 – 3 normostrany).
Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.
Príspevky je možné zasielať do redakcie v elektronickej podobe: editor Word, veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5; zarovnanie k ľavému okraju.
Spolu s príspevkom je treba zaslať aj stručné resumé v slovenskom, resp. českom jazyku a kľúčové slová, uviesť meno a priezvisko autora, tituly, celý názov a  adresu pracoviska, e-mailovú adresu, prípadne telefonický kontakt.
V rámci resumé je treba uviesť cieľ a výsledky príspevku.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.