Vitajte na Statpedu

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

K spracovaniu publikácie boli autori inšpirovaní zapojením sa do riešenia projektov 7. rámcového programu Establish (01/2010 – 03/2014) a Sails (01/2012 – 12/2015) zameraných na problematiku bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia, vzdelávania učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Východiskom  publikácie sú zmeny v prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a potreba budovania vedeckej gramotnosti žiaka. Inovovaný štátny vzdelávací program podporuje interaktívnu výučbu a zameranie sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiaka. Prírodovednú gramotnosť považujeme za prirodzenú súčasť všeobecného vzdelania mladého človeka využiteľnú v širokej škále každodenných činností.

V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Veríme, že Vám publikácia poskytne užitočné informácie, návody a inšpirácie pre Vašu prácu.

Elektronickú verziu všetkých štyroch častí nájdete v podstránke Publikácie.

Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

21.9.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom  Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie inovovaných  vzdelávacích štandardov a Rámcových učebných plánov pre ukrajinský jazyk a literatúru na základných školách, ako aj na tvorbe registra materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a škôl s vyučovaním ukrajinského jazyka.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.