Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Didaktická efektívnosť metódy CLIL

Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole

Kontinuálne vzdelávanie

Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole

V rámci akreditovaného programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole v roku 2015 zabezpečí Štátny pedagogický ústav Bratislava kontinuálne vzdelávanie, ktoré je určené učiteľom základných škôl a metodikom.

Pohovor pred trojčlennou komisiou bude v januára 2016.

Termín zaslania prihlášok na CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul, praktický modul je do 6.3.2015

teoretický modul prihláška (72 kB) vzdelávací program (181 kB)
praktický modul prihláška (77 kB)  vzdelávací program (179kB)

Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov - projekt experimentálneho overovania

Projekt (187 kB) 

CLIL - inštrument na podporu cudzích jazykov

CLIL - Content and Languege Integrated Learning – Integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. V tomto názve je podstata tejto formy vyučovania. CLIL je integračný koncept. Obsahy na hodinách všeobecnovzdelávacích predmetov sú sprostredkované v cudzom jazyku. Cudzí jazyk slúži ako médium na sprostredkovanie informácií a porozumenie.

CLIL – inštrument na podporu cudzích jazykov (88 kB)

 Základné školy  integrácia cudzieho jazyka v predmetoch prírodoveda a matematika 
SZŠ, Wonderschool, Bilíkova 34, 831 03 Bratislava anglický jazyk 
ZŠ s MŠ, Odborárska 2, 831 02 Bratislava anglický jazyk 
ZŠ, Rajčianska 3, 821 07 Bratislava  anglický jazyk 
ZŠ, Polianska 1, 040 01 Košice anglický jazyk 
SZŠ, Starozagorská 8, 040 23 Košice  anglický jazyk 
ZŠ Hradná 22, 940 56 Nové Zámky anglický jazyk 
Evanjelická ZŠ, M.R.Štefanika, 036 01 Martin anglický jazyk 
Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelická ZŠ, Hurbanova 6, 031 01 Liptovský Mikuláš anglický jazyk 
ZŠ Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen  anglický jazyk 
SZŠ Oravská cesta 11, 010 01 Žilina anglický jazyk 
ZŠ s MŠ, 064 01 Chmeľnica     nemecký jazyk
ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava nemecký jazyk
ZŠ SSV, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica nemecký jazyk, anglický jazyk
ZŠ s MŠ, Orešie č.3, 902 03 Pezinok nemecký jazyk, anglický jazyk
ZŠ, Štúrova č.12, 962 12 Detva nemecký jazyk, anglický jazyk
ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava nemecký jazyk, anglický jazyk
SZŠ, Galaktická 9, 040 12 Košice  rómsky jazyk, anglický jazyk 

Priebežné správy

školský rok 2008/2009 (153 kB)
školský rok 2009/2010 (178 kB)
školský rok 2010/2011 (71,8 kB)

Záverečná správa

Didaktická efektívnosť metódy CLIL na 1. stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov - záverečná správa 2012 (PDF) 

Hodnotenie odbornej konferencie , 13. – 15. 12. 2010, Zvolen

Mgr. Martina Smoláriková, Mgr. Zuzana Pokusov, učiteľky zo ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

V dňoch 13. – 15. 12. 2010 sa v hoteli Poľana vo Zvolene konala druhá odborná konferencia, ktorú organizoval ŠPÚ Bratislava v rámci projektu experimentálneho overovania metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov. 

Úplné znenie hodnotenia (62 kB) 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.