Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

05.03.2020

Voľné miesta

0

Registrácia do

24.02.2020

Miesto konania

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava

Lektor

PaedDr. Mariana Páleníková, Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

Cieľová skupina

riaditeľ základnej školy, zástupca riaditeľa základnej školy, učiteľ základnej školy
242

Ako pripraviť učebný plán ŠkVP

Seminár je určený riaditeľom, zástupcom riaditeľov a učiteľom základných škôl,  ktorí sa podieľajú na tvorbe učebných plánov, majú záujem efektívnym spôsobom využiť disponibilné hodiny a možnosť prerozdelenia hodinových dotácií vlastným spôsobom v súlade s poznámkami RUP.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí budú učitelia informovaní o možnostiach prípravy vlastných učebných plánov školy, budú im odprezentované ukážky alternatívnych učebných plánov a na workshopoch si vyskúšajú prípravu vlastného učebného plánu so zameraním podľa výberu.

Štipendiá pre učiteľov nemčiny