Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Matematika v krízovom období pre 2. stupeň ZŠ

Na tomto mieste nájdete metodické listy určené predovšetkým pre rodičov a žiakov a pracovné listy pre žiakov, ktoré by mohli byť pomôckou pri dištančnom vzdelávaní v období krízy spôsobenej koronavírusom COVID19.

2. stupeň ZŠ

5. ročník ZŠ

ML Tabuľky a grafy

PL Počet pozitívne testovaných na COVID-19

ML Kombinatorika

ML Osová súmernosť

ML Stredová súmernosť

6. ročník ZŠ

ML Obsah štvorca a obdĺžnika

ML Premena jednotiek obsahu

7. ročník ZŠ

ML Mierka

ML Priama úmernosť

ML Nepriama úmernosť

ML Kombinatorika

8. ročník ZŠ

ML Hranol

PL Rozprávajú sa dve geometrické telesá

PL Rozprávajú sa dve geometrické telesá

ML Kružnica a kruh

ML Pravdepodobnosť

ML Štatistika

9. ročník ZŠ

PL Vývoj pozitívne testovaných na COVID-19

ML Podobnosť trojuholníkov

ML Grafické znázorňovanie závislostí