Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

dejepis

Doplnkové edukačné materiály k výučbe témy Holokaust v základných a stredných školách

Obsah:

- aplikácia (spúšťa sa pomocou otvorenia priloženého internetového odkazu - link);

- obšírnejší teoretický text, nadväzujúci na pracovný tábor v Seredi a aplikáciu (doplnený spomienkami tých, ktorí prežili, ako aj otázkami a úlohami)

- metodický list pre deviaty ročník ZŠ: Prenasledovanie Židov v období slovenského štátu

- metodická príručka pre učiteľa/učiteľku k pracovným listom a úlohám z jednotlivých textov s názvom Očakávaný poznatok

- pracovné listy s úlohami, doplňujúce teoretické poznatky a zároveň kontrolujúce vedomosti žiakov (vypracované odborníkmi na didaktiku dejepisu)

Poznámka k využitiu edukačných dokumentov:

Metodická príručka, resp. súbor didaktických a metodických materiálov k aplikácii Pracovný tábor v Seredi, predstavuje komplexný a obšírny náhľad na vybranú problematiku. Okrem vyčerpávajúcej faktografickej časti pozostáva z aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na analýzu dobových prameňov, čim sa podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, konkrétne čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Kvôli hĺbkovému zameraniu je vhodná ako doplnkový materiál pre 9. ročníky ZŠ. Širšie využitie môže mať pre stredné školy, najmä gymnáziá. Tu môže poslúžiť ako významný zdroj pri práci s prameňmi a ako doplnkový zdroj pri výučbe o prenasledovaní židovskej komunity v spojitosti s reáliami seredského pracovného tábora.

Odkazy na materiály a aplikáciu:

Internetový odkaz na aplikáciu: https://muzeum.new.prevenciakriminality.sk 

Holokaust-dejepis-metodický list pre 9. ročník ZŠ.pdf

Metodická príručka - Očakávaný poznatok.docx

Teoretická časť - Pracovný koncentračný tábor v Seredi - učebnica.docx

Metodický podnet - Baraky - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Dielne - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Nemocnica - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Stráženie tábora - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Transporty - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Veliteľstvo - pracovný list.rtf

Metodický podnet - Židia pred bránami - pracovný list.rtf