Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED 2 upravuje § 29, § 30 Zákona o výchove vzdelávaní z roku 2008. Základná škola sa člení na typy – základná škola so všetkými ročníkmi (plnoorganizovaná základná škola) a základná škola, ktorá nemá všetky ročníky (neplnoorganizovaná základná škola).

Tento stupeň tvorí spravidla piaty až deviaty ročník základnej školy alebo zodpovedajúce ročníky viacročných gymnázií.