Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Školská integrácia

Žiak s poruchami správania (Metodicko-informatívny materiál) (PDF)

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy je dostupný na stránke UIPŠ - Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory, link:  http://formulare.uips.sk/ 

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion)

Slovenská republika sa  v roku 2012 stála riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie  (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion). Agentúra zhromažďuje  databázu a rozširuje  informácie v oblasti špeciálneho vzdelávania a inklúzie  členských krajín európskej únie. Uskutočňuje  výskum,  expertízy, umožňuje využívať  poznatky a skúsenosti na zvyšovanie kvality úrovne vzdelávania.  Podnecuje sieťovú spoluprácu, spája národné ministerstvá s európskou úniou a poskytuje podporu európskej politike v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Vydáva odborné publikácie v jazykoch členských krajín, ktoré sú  dostupné na: http://www.european-agency.org.

Špeciálnopedagogické poradenstvo

Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva (ZIP) 

Adresár centier špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike na rok 2012  (1 929 kB)  - aktualizovaný k 01.10.2012 

Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím (69 kB)
detí s viacnásobnými postihnutiami (hluchoslepé, kombinované postihnutia s mentálnym, telesným a iným postihnutím) a pervazívnymi vývinovými poruchami, vrátane súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so zariadeniami špeciálnopedagogického poradenstva a postupného rozširovania siete zariadení špeciálnopedagogického poradenstva pre rodičov týchto detí

Vzorový štatút centra špeciálno-pedagogického poradenstva (151 kB)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a vysvedčení. Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov, ktorú spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.