Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Školská integrácia + špeciálnopedagogické poradenstvo

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy je dostupný na stránke UIPŠ - Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory, link:  http://formulare.uips.sk/ 

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion)

Slovenská republika sa  v roku 2012 stála riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania a inklúzie  (The European Agency for Development in Special Needs Education and Inclusion). Agentúra zhromažďuje  databázu a rozširuje  informácie v oblasti špeciálneho vzdelávania a inklúzie  členských krajín európskej únie. Uskutočňuje  výskum,  expertízy, umožňuje využívať  poznatky a skúsenosti na zvyšovanie kvality úrovne vzdelávania.  Podnecuje sieťovú spoluprácu, spája národné ministerstvá s európskou úniou a poskytuje podporu európskej politike v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Vydáva odborné publikácie v jazykoch členských krajín, ktoré sú  dostupné na: http://www.european-agency.org.

Špeciálnopedagogické poradenstvo

Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva (ZIP) 

Vzorový štatút centra špeciálno-pedagogického poradenstva (151 kB)

Adresár centier špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike na rok 2012  (1 929 kB)  - aktualizovaný k 01.10.2012

Návrh minimálnych diagnostických štandardov pre vývinové poruchy učenia, poruchu aktivity a pozornosti a narušenú komunikačnú schopnosť  

Návrh minimálnych diagnostických štandardov pri diagnostike vývinových porúch učenia (VPU), poruche aktivity a pozornosti (PAaP) a narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) poskytuje odborným zamestnancom poradenských zariadení prehľad o používaných diagnostických postupoch a nástrojoch pri najčastejšie sa vyskytujúcich zdravotných znevýhodneniach. Cieľom dokumentu je zjednotiť postupy odborných zamestnancov (psychológa, špeciálneho pedagóga a logopéda) pri diagnostike a dosiahnuť vyššiu kvalitu spolupráce.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a vysvedčení. Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.