Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

06. december 2017

Výročná schôdza členov ZO OZ pri ŠPÚ

Na výročnej schôdzi Základnej organizácie odborového zväzu pri Štátnom pedagogickom ústave predsedníčka ZO OZ Monika Reiterová informovala prítomných o priebehu pracovného rokovania s predstaviteľmi Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku a vyhodnotila tiež aktivity odborárov, ktorí pripravili viacero zaujímavých podujatí pre zamestnancov ŠPÚ. Okrem iného uviedla, že v rámci podujatí zorganizovaných ZO OZ, bol veľmi pozitívne hodnotený Športový deň pre všetkých zamestnancov ŠPÚ, ktorý ocenil aj riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

05. december 2017

ŠPÚ podporí projekt IPAO „Školy, ktoré menia svet“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) Jana Feherpataky-Kuzmová sa dohodli na aktívnej spolupráci pri realizácii projektu Školy, ktoré menia svet. Zážitkový vzdelávací program, ktorý je určený pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, sa zameriava na rozvoj občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a tolerancie z žiakov a žiačok na druhom stupni základných škôl a v stredných školách. Do programu tréningov k aktívne občianstvu je doposiaľ zapojených 20 škôl, 14 miest, 54 učiteľov a 6500 žiakov z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

04. december 2017

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre telesnú a športovú výchovu

Členovia Predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu sa na pracovnom zasadaní v Štátnom pedagogickom ústave zaoberali problematikou testovania pohybových predpokladov detí 1. a 3. ročníka základnej školy, smernici k lyžiarskym a snoubordingovým výcvikom a stredným športovým školám. Pozornosť venovali aj Národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, kde si stanovili úlohy pre ich plnenie v roku 2018.

Čítať celý článok

 

02. december 2017

Ďalší workshop pre vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

V Základnej škole Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi sa 29.novembra uskutočnil, podľa harmonogramu národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, ďalší odborný seminár na podporu implementácie národného projektu.

Čítať celý článok

 

01. december 2017

Školská socializácia a nové výzvy v prevencii

V texte ponúkame pedagógom základnú orientáciu a niektoré námety pre reflexiu výziev a rizík vplyvu súčasného sveta komunikačných technológií. Zvýznamňujeme poslanie školy v socializácii novej generácie najmä v kontexte niektorých aktuálnych, menej známych podnetov k vzniku nežiaduceho správania. Navrhujeme aj rámcové metodické námety na ich eliminovanie, či prevenciu.

Čítať celý článok

 

30. november 2017

ŠPÚ bolo ocenené pamätnou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk prevzal od dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave Alice Vančovej pamätnú medailu ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu ŠPÚ pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Odovzdávanie pamätnej medaily a Ceny Vladimíra Predmerského bolo súčasťou programu medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50.ročnej reflexii.

Čítať celý článok

 

28. november 2017

Nový webový portál o daniach pre deti a mládež v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny

Webový portál TAXEDU o daniach, ktorý spustila Európska komisia, ponúka formou hier, videoklipov, animácií, príbehov či kvízov odpovede na otázky súvisiace s platením, rozdeľovaním verejných financií, ich prínosom, podvodmi, životnými situáciami ovplyvňujúcimi daňové odvody. Jeho obsah, určený deťom a mládeži od 9 do 25 rokov ako budúcim daňovníkom, je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Súčasťou portálu TAXEDU je aj priečinok pre učiteľov, kde nájdu materiály, ktoré môžu využiť pri výučbe finančnej gramotnosti.

Čítať celý článok

 

27. november 2017

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Vážení záujemcovia o zapojenie sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
v sekcii Súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bolo zverejnené Vyhlásenie 26. ročníka súťaže, ktorý sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti.

Čítať celý článok

 

27. november 2017

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o stave predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, nadaním či mentálnym postihnutím. V hlavnej prezentácii námestníčky ŠPÚ Kataríny Vladovej dominovali aktuálne témy z vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (ZZ), podľa ktorých sa postupuje pri výchove a vzdelávaní detí so (ZZ) v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede pre deti s konkrétnym ZZ v materskej škole a v školskej integrácii.

Čítať celý článok

 

26. november 2017

Členovia PK pre etickú výchovu navrhli založiť Klub učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave riešili členovia predmetovej komisie pre etickú výchovu (PK ETV) najmä problematiku kvalifikovanosti výučby a dostatku vyučovacích hodín predmetu etická výchova. Veľkú pozornosť venovali však aj otázke metodickej pomoci učiteľom etickej výchovy prostredníctvom metodických námetov a inšpirácií.

Čítať celý článok

 

25. november 2017

V ŠPÚ sa konalo pracovné stretnutie s vysokoškolskými učiteľmi didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov

V Štátnom pedagogickom ústave sa uskutočnilo pracovné stretnutie výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu s vysokoškolskými učiteľmi didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov, na ktorom dominovali témy súvisiace s realizáciou inovovaných štátnych vzdelávacích programov .

Čítať celý článok

 

23. november 2017

V ŠPÚ sa konala konferencia k projektu zameranému na ozdravenie populácie

Za účasti zástupcov viacerých vysokých škôl, inštitúcií a organizácií z celého Slovenska otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk konferenciu k hlavným cieľom koncepčného zámeru projektu Vedecko technické služby- most k modernizácia telesnej a športovej výchovy, ktorý má byť zameraný na modernizáciu materiálno-technickej základne a zvýšenie dostupnosti pohybových aktivít celej populácie.

Čítať celý článok

 

22. november 2017

Do ŠPÚ pricestovala delegácia z Rumunského sociálneho rozvojového fondu

Námestník riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Jozef Facuna privítal na pôde ŠPÚ delegáciu z Rumunského sociálneho rozvojového fondu. Cieľom tohto pracovného stretnutia bola výmena praktických skúseností z implementácie projektov na programovej úrovni a na úrovni priamych prijímateľov projektov. Okrem výmeny praktických projektových skúsenosti bolo predmetom diskusie vzdelávanie Rómov na Slovensku a v Rumunsku.

Čítať celý článok

 

21. november 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Mníchove o ďalšej spolupráci s Goetheho inštitútom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval v Mníchove, hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, s riaditeľkou odboru Jazyka a vzdelávacej politiky Goetheho inštitútu Nivin El Sioufy. Hlavnou témou rokovania bola problematika nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku (Karpatendeutsche Minderheit in der Slowakei).

Čítať celý článok

 

20. november 2017

Na konferencii v Nitre, organizovanej v spolupráci s ŠPÚ, dominovalo kritické a tvorivé myslenie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied, Filozofickou fakultou a Štátnym pedagogickým ústavom zorganizovali pod záštitou rektora Ľubomíra Zelenického, dekanov fakúlt a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka medzinárodnú vedeckú konferenciu INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK PRAXE, kde dominovala problematika rozvíjania kritického a tvorivého myslenia.

Čítať celý článok