Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká (pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, inštitúcia UNESCO atď.). Téma UNESCO v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu samozrejme na rôznych úrovniach.

Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Prosíme vpisovať do štruktúry v prílohe Metodický list.

Vytvorený metodický list spolu s kontaktným formulárom, vyhlásením autora a súhlasom dotknutej osoby posielajte na e-mailovú adresu sutazunesco@statpedu.sk  a zároveň poštou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P. O. Box 26, 830 00 Bratislava, obálku označte nápisom: Súťaž UNESCO.

Termín ukončenia súťaže je 30. september 2018. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

Kategórie:

  1. Materské školy
  2. Základné školy – 1. stupeň
  3. Základné školy – 2. stupeň
  4. Gymnáziá
  5. Stredné odborné školy

Kritériá hodnotenia:

  1. súvislosť s témou a štátnym vzdelávacím programom;
  2. originalita;
  3. veku primeranosť, faktografická presnosť, praktická využiteľnosť a jasná autentickosť;
  4. formálna úprava;
  5. dodržanie podmienok súťaže.

 

Autori najlepších metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur.

Najlepšie návrhy metodických listov (nielen víťazné) budú po podpísaní autorskej a licenčnej zmluvy zverejnené na webovom sídle ŠPÚ, prípadne na webovom sídle MZV – UNESCO.

Tešíme sa na Vašu účasť

                                                                                                   organizačný výbor súťaže

Príloha: Metodický list, kontaktný formulár, vyhlásenie, súhlas dotknutej osoby