Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výskumné úlohy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Výskumné úlohy

Monitorovanie využívania a vhodnosti učebníc prírodovedných predmetov v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

 

Na základe ohlasov pedagogickej verejnosti na kvalitu aktuálne platných učebníc uskutočnil Štátny pedagogický ústav prieskum využívania učebníc vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom bolo zistiť stav využívania učebníc predmetov matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika so schvaľovacou doložkou od roku 2008.

Výstupom úlohy je Záverečná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Priebežná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Záverečná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov


Z poslania ŠPÚ vyplýva plnenie úloh v oblasti aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania, v oblasti prieskumnej činnosti zameranej na zisťovanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vývoja a aplikácie pedagogických, psychologických, didaktických a diagnostických metód, techník a procedúr.

Dotazníkový prieskum v ZŠ  „Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova“ bol zameraný na analýzu podmienok, ktoré by umožnili učiteľom efektívnejšie uplatňovať mediálnu výchovu vo vyučovaní. Naša vďaka patrí pedagógom, ktorí sa do prieskumu zapojili a umožnili nám formulovať zistenia, vyplývajúce zo spracovaných výsledkov.   

„Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova“ − analýza výsledkov dotazníkového prieskumu

Príloha


Využitie časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ z hľadiska pedagogickej praxe

Správa z prieskumu 

V marci 2012 sme zrealizovali prieskum využívania časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ, dotovaných MŠVVaŠ SR, z hľadiska ich prínosu pre jednotlivé cieľové skupiny na základe vybraných kritérií. Skúmané časopisy sú veľmi rôznorodé, napr. podľa cieľových skupín, obsahového zamerania  a pod. Ako výskumný nástroj sme použili elektronický dotazník Prieskum časopisov, ktorý obsahoval spolu 14 otázok. Kvôli vyššej objektívnosti údajov bol dotazník anonymný (neuvádzala sa konkrétna adresa školy, iba obec). 
Výber výskumnej vzorky bol realizovaný náhodným stratifikovaným proporčným výberom, zohľadňujúcim zastúpenie počtu škôl a počtu detí navštevujúcich školy v jednotlivých krajoch. Výber sa robil zvlášť pre materské školy, zvlášť pre základné školy a zvlášť pre stredné školy a proporčne bol prispôsobený podľa krajov tak, aby reprezentoval základný súbor. Oslovených bolo spolu 467 škôl. 
Respondenti odpovedali na otázky dotazníka vždy len v kontexte s jedným konkrétnym časopisom na škole, celkovo odpovedalo 291 respondentov. 
Ďakujeme zapojeným školám za spoluprácu. 


Využitie časopisov v MŠ, ZŠ a ŠŠ z hľadiska pedagogickej praxe, správa z prieskumu


Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským – Výzva  

Vážení kolegovia, 
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri zbere údajov o personálnom obsadení a podmienkach vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským, resp. v školách s triedami s vyučovacím jazykom maďarským. Štátny pedagogický ústav rieši v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 196 zo dňa 17. 3. 2010 výskumnú úlohu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským a úloha zadávať dotazníky vyplýva z úloh č. 22-4.3 a 22-4.9 z porady vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24. 11. 2011. 


Dotazníky poslúžia aj pri obsahovej reforme vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským. 

Formulár Dotazníka pre riaditeľa sa nachádza na: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdxM0ttWVhFS2EyMVlFRlVXM2tVZnc6MQ 

Formulár Dotazníka pre učiteľa 1. stupňa ZŠ sa nachádza na: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF80UTgtai1CVzllSGN5RTdWVWtxcWc6MQ

Dotazník pre učiteľa SJSL na 2. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na: 
https://docs.google.com/forms/d/1QI0B4VmP0-WYGyXEGylYq8w6PKcbub1mtST7ynC4JGo/viewform 

Dotazník pre učiteľa SJSL gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na: 
https://docs.google.com/forms/d/1qhY0NaudvBoLkHq7hoVlZCYn6NY2TsRcv1nQv12g6Rw/viewform

Dotazník pre učiteľa SJSL gymnázia so štvorročným štúdiom a strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na: 
https://docs.google.com/forms/d/1m_Ba7yw3LqYryYG3Rflxyeh8Ba9VqsotQKU7MD4H1fY/viewform 

On-line dotazníky prosíme vyplniť a poslať späť najneskôr do 25. 09. 2013
Vaše odpovede budú podkladom výlučne na výskumné účely. 


Pedagogické inovácie na Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ – priblíženie výsledkov výskumu

V rokoch 2009 – 2011 sme sa zamerali na skúmanie pedagogických inovácií na Slovensku. Uskutočnili sme  dotazníkový prieskum, študovali sme školské vzdelávacie programy a skúmali sme motiváciu žiakov a vzťah žiakov ku škole vo vybraných inovačných a kontrolných triedach. Jedným z cieľov skúmania  bolo preukázať, že vnútorná reforma školy sa uskutočňuje aj spontánnym vývojom „reformou zdola“ a  to práve prostredníctvom pedagogických inovácií, o čom svedčia aj odpovede učiteľov participujúcich na výskume. Tieto konkrétne inšpirácie, príklady dobrej praxe, je možné využiť pre podporu školskej reformy. Naším úmyslom je prehľadnou prístupnou formou priblížiť pedagogickej verejnosti výskumné zistenia, ktoré vychádzajú z výskumnej správy (ale samozrejme ju nenahrádzajú). 

BAGALOVÁ, Ľ. 2011. Pedagogické inovácie na Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ – priblíženie výsledkov výskumu

Prevencia v praxi ZŠ na Slovensku

Prieskum pod názvom Prevencia v praxi ZŠ na Slovensku bol zameraný na zmapovanie stavu prevencie rizikového správania žiakov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí. Hlavným cieľom bolo získať aktuálne informácie o uskutočňovaní prevencie v základných školách.

BIZÍKOVÁ, Ľ. 2011. Prevencia v praxi ZŠ na Slovensku

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.