Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

30.05.2019

Koncepcia vyučovania SJSL v ZŠ s VJM

Cieľom národného projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským je zvýšiť kvalitu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a sledovať realizáciu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Charakteristika projektu

Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol MŠVVaŠ SR schválený 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A. Projekt sa realizuje od roku 2016 a jeho ukončenie je plánované na rok 2021.

Jednou z hlavných úloh projektu je vypracovanie Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Koncepcia vychádza z didaktiky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra a reflektuje na Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a na požiadavky z pedagogickej praxe a súčasne zahŕňa aj najnovšie poznatky z oblasti vyučovania cudzích jazykov, vyučovacích jazykov a materinských jazykov u nás aj v zahraničí.

Hlavným koordinátorom projektu je: Metodicko-pedagogické centrum, detašované  pracovisko, Komárno

Ďalšími spoluriešiteľmi projektu sú:

Štátna školská inšpekcia, Bratislava

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava

Základné školy:

ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder,

ZŠ Mateja Korvína s VJM Šamorín,

ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy.

Výstup:

Dokument Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2018 pod číslom 2018/9294:1-12AA. 

Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským na roky 2018-2020

Rozhodnutie ministra - schválenie Dodatku č. 2020_12868_2-C1620.pdf

Dodatok 2020_12868_2-C1620 ku Koncepcii vyucovania SJSL v skolach s VJM.pdf

Metodický model vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským


Metodický model vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským vychádza z Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským na roky 2018 – 2020 schválenej MŠVVaŠ SR. 

Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 1. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 2. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 3. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Anita Halászová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry vo 4. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 5. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 6. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 7. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Monika Hamarová a kol.: Metodický model vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 9. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

O predĺženie platnosti dokumentu požiadal Štátny pedagogický ústav, ktorý zodpovedá v rámci národného projektu za tvorbu koncepčných a metodických dokumentov k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, nakoľko národný projekt Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským bol predĺžený do 31. decembra 2021.