Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Predprimárne vzdelávanie - metodické príručky

Typ školy

materská škola

Metodický materiál k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách

Adaptácie výkonových štandardov

Odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Metodické príručky

Evaluácia v materskej škole

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť

Človek a príroda

Človek a svet práce

Zdravie a pohyb

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Digitálne technológie

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

Metodický list