Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou Odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Annou Budiakovou o podmienkach zapojenia sa ŠPÚ do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ podpory kvalitného manažovania organizácií verejnej správy.

Cieľom projektu je prostredníctvom implementácie modelu CAF zvýšiť efektivitu a kvalitu riadenia činností organizácií verejnej správy. Výzvu na prihlasovanie sa do národného projektu zverejní CAF centrum zriadené na pôde ÚNMS SR už začiatkom februára tohto roka.

 „Model CAF, s ktorým sme sa v ŠPÚ stretli prvýkrát už v roku 2008, sa ukázal ako jednoduchý a súčasne účinný nástroj aplikácie, ktorý pomáha organizáciám verejného sektora v rámci celej Európy implementovať techniky manažérstva kvality s cieľom zlepšiť ich výkonnosť. Výnimočné výsledky v organizačnej výkonnosti, vo vzťahu k zamestnancom a spoločnosti, sa prostredníctvom aplikácie tohto modelu dosahujú najmä vďaka princípom striktnosti riadenia, jasnej stratégie a plánovania, ako aj kritického sebahodnotenia,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Používanie modelu CAF poskytuje organizácii účinný systém na iniciáciu procesu trvalého zlepšovania.

„Keďže organizácie verejného sektora, ktoré implementovali model CAF, chceli tiež vidieť výsledky svojej snahy, hľadali spätnú väzbu. Na základe tohto podnetu vznikla myšlienka vytvoriť Externú spätnú väzbu zameranú na zavádzanie komplexného manažérstva kvality za pomoci modelu CAF. Táto metodika hodnotí nielen spôsob ako si organizácia počína s modelom CAF, ale aj uplatňovanie princípov výnimočnosti, ktoré sú predpokladom  dosiahnutia dlhodobej výnimočnosti,“ spresnila riaditeľka Odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR A. Budiaková.  

Vytvorenie Externej spätnej väzby modelu CAF a titulu Efektívny používateľ modelu CAF bolo spoločným úsilím skupiny členských štátov, ktoré sú zapojené do implementácie modelu CAF na národnej úrovni a v rámci Európskeho informačného centra v Európskom inštitúte pre verejnú správu (EIPA). Najväčší podiel na vytvorení Externej spätnej väzby má pracovná skupina pre inováciu verejnej správy, zložená zo zástupcov Belgicka, Dánska, Talianska, Slovinska a EIPA podporenej zástupcami Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.

Národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF na Slovensku je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. O Externú spätnú väzbu modelu CAF môže tento úrad požiadať organizácia, ktorá implementuje model CAF a predložila samohodnotiacu správu na schválenie vedeniu organizácie, a zároveň je zaregistrovaná ako používateľ modelu CAF v európskej online databáze používateľov modelu CAF.