07.02.2017

Ponuka seminárov

Na základe požiadaviek praxe Oddelenie pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety pokračuje v seminároch k zavádzaniu iŠVP do praxe (pre učiteľov základných a stredných škôl).

Zavedenie inovovaného ŠVP si vyžaduje informovanie učiteľov o možnostiach, ktoré im iŠVP ponúka. Na základe požiadaviek praxe Oddelenie pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety pokračuje v seminároch k zavádzaniu iŠVP do praxe (pre učiteľov základných a stredných škôl). Zmenu prístupu vo vyučovaní prírodovedných predmetov vrátane matematiky je vhodné demonštrovať na  praktických ukážkach realizácie vzdelávacieho štandardu na naplnenie stanovených cieľov.

Bližšie informácie poskytne PaedDr. Monika Reiterová monika.reiterova@statpedu.sk

Ponuka seminárov