04.07.2018

Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli učitelia etickej výchovy (ETV) z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy, s praktickými výstupmi výskumu ako aj s metodickými námetmi a inšpiráciami overenými v praxi.

„Na seminári sa učitelia stretli s rôznymi podnetmi, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní osobnosti žiaka, na jeho hodnotovom rozmere, na kultivácii dobra v ňom, na poznaní svojich práv, ale aj povinností. Takýmto spôsobom môžu prispieť k utváraniu jeho vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, rozvíjať komunikačné spôsobilosti, prosociálne správanie, schopnosť kriticky myslieť, spolupracovať a riešiť problémy,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Seminár bol orientovaný na teoreticko-praktické témy v predmete etická výchova. V jeho obsahu dominovala téma Interakčného štýlu  učiteľa ETV a vedenie reflexií na hodinách. Prítomní učitelia a učiteľky sa aktívne zapojili do práce vo workshopoch. Overili si možnosti uplatnenia metodických námetov a inšpirácií v oblasti ľudských práv – „Od práv a povinností k zodpovednosti“ a „Ľudské práva a diskriminácia“ na hodinách etickej výchovy. Seminár poskytol príležitosť aj na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov a učiteliek etickej výchovy, na odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie pre predmet etická výchova. Na záver podujatia sa účastníci dohodli na spôsobe pomoci učiteľom a učiteľkám etickej výchovy.

„Prostredníctvom webovej stránky ŠPÚ ponúkneme učiteľom zrecenzované, v praxi overené a osvedčené metodiky vyučovania z rôznych tematických okruhov tohto vyučovacieho predmetu“, doplnil riaditeľ ŠPÚ.

ŠPÚ pripravuje semináre aj pre ďalšie samosprávne kraje Slovenskej republiky Vás. O ich termínoch budeme včas informovať na našej webovej stránke.

Predpokladané termíny:

september – október 2018            Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj

november – december 2018         Košický a Prešovský samosprávny kraj