Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

27.04.2020

4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Štátny pedagogický ústav
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, 
Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO

vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká (pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, inštitúcia UNESCO atď.). Téma UNESCO v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu samozrejme na rôznych úrovniach.

Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Prosíme vpisovať do štruktúry v prílohe Metodický list.

Vytvorený metodický list spolu s kontaktným formulárom, vyhlásením autora a súhlasom dotknutej osoby posielajte na e-mailovú adresu sutazunesco@statpedu.sk  a zároveň poštou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P. O. Box 26, 830 00 Bratislava, obálku označte nápisom: Súťaž UNESCO.

Termín ukončenia súťaže je 30. október 2020. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

Kategórie:

  1. Materské školy
  2. Základné školy – 1. stupeň
  3. Základné školy – 2. stupeň
  4. Gymnáziá a stredné odborné školy

Kritériá hodnotenia:

  1. súvislosť s témou a štátnym vzdelávacím programom;
  2. originalita;
  3. veku primeranosť, faktografická presnosť, praktická využiteľnosť a jasná autentickosť;
  4. formálna úprava;
  5. dodržanie podmienok súťaže.

Autori najlepších metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur.

Najlepšie návrhy metodických listov (nielen víťazné) budú po podpísaní autorskej a licenčnej zmluvy zverejnené na webovom sídle ŠPÚ, prípadne na webovom sídle MZV – UNESCO.

Tešíme sa na Vašu účasť
organizačný výbor súťaže

Prílohy:
Metodický list
Kontaktný formulár
Vyhlásenie autora
Súhlas so spracovaním osobných údajov