Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontakty na zamestnancov

 • E-mail na jednotlivých zamestnancov v tvare meno.priezvisko (at) statpedu.sk
 • Telefón - +421 2 49 276 111  

Úsek riaditeľa

 • Mgr. Miroslava Hapalová
  riaditeľka
 • prof. PhDr. Branislav Pupala, PhD.
  poradca riaditeľky

Sekretariát

 • PhDr. Andrea Galovičová
  asistentka riaditeľky
 • Silvia Seňanová 
  asistentka vedúcich sekcií a odborov

Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov

 • PhDr. Denisa Ďuranová   
  výskumný a vývojový zamestnanec pre projekty jazykovej politiky a medzinárodnú spoluprácu

Oddelenie NP Teachers

 • Mgr. Ľubica Ťapajová
  manažérka krízovej komunikácie
 • Mgr. Adriana Šišková
  hlavná odborná riešiteľka
 • Miroslava Heldáková
  administratívna zamestnankyňa
 • Mgr. Veronika Kopčoková
  finančná manažérka
 • Mgr. Martin Vataha
  webdizajnér
 • Mgr. Lívia Johanová
  odborná riešiteľka
 • Mgr. Natália Priškinová PhD.
  odborná riešiteľka

Odbor ekonomiky a prevádzky
 

 • Erika Romančíková
  odborný referent pre personalistiku a mzdy
 • Mgr. Veronika Kopčoková 
  odborný referent ekonomiky a hospodárskej správy
 • Mgr. Jarmila Haukwitz 
  odborný referent ekonomiky a hospodárskej správy
 • Ing. Iveta Stachová
  odborný referent pre účtovníctvo
 • Kristína Ulehlová
  odborný referent ekonomiky a správy majetku
 • Lenka Gruberová
  odborný referent pre verejné obstarávanie
 • Mgr. Peter Žovtík
  odborný referent pre oblasť dohôd mimo pracovného pomeru
Oddelenie prevádzky
 • Lenka Gruberová
  odborný referent pre prevádzku
 • Mgr. Jarmila Ferančíková 
  odborný referent pre knižnicu
 • Peter Čerešňa
  údržbár a vrátnik
 • Dušan Príkopský
  vodič a správca budovy
 • Marián Petrovský
  vrátnik a informátor
 • Tomáš Spišiak
  správca siete

Sekcia didaktiky vzdelávacích oblastí

Oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie  
 • PhDr. Janka Píšová, PhD.
  vedúca oddelenia
 • PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD.
  zástupkyňa vedúcej oddelenia
 • PhDr. Janka Píšová, PhD. 
  výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a literatúru
 • PaedDr. Renáta Somorová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a literatúru
 • Mgr. Karol Csiba, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a literatúru
 • PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. 
  výskumný a vývojový zamestnanec pre anglický jazyk
 • Mgr. Anna Krnáčová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre anglický jazyk
 • Dipl. Ing. Beata Menzlová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre nemecký jazyk
 • Mgr. Ingrid Valová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre ruský jazyk
 • Mgr. Zuzana Lichá
  výskumný a vývojový zamestnanec pre románske jazyky a bilingválne školy
 • PaedDr. Arnaud Segretain, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre francúzsky jazyk a frankofónne bilingválne školy
Oddelenie pre matematické, prírodovedné a technické vzdelávanie
 • PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre matematiku
 • PaedDr. Mariana Páleníková
  výskumný a vývojový zamestnanec pre biológiu a environmentálnu výchovu
 • Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre fyziku a techniku
Oddelenie pre spoločenskovedné vzdelávanie, umeleckú, telesnú a zdravotnú výchovu
 • Mgr. Marek Bubeník 
  výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu k občianstvu
 • Mgr. Marek Bubeník 
  výskumný a vývojový zamestnanec pre dejepis
 • PhDr. Dáša Vargová, CSc.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre etickú výchovu
 • Mgr. Katarína Zemanová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre náboženskú výchovu a náboženstvo
Oddelenie koordinácie pedagogického výskumu
 • Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre štatistiku a štatistické spracovanie dát
 • Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre hodnotenie kvality učebníc
 • Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre inovácie v predškolskej a elementárnej pedagogike

Sekcia inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému

Oddelenie pre vzdelávanie národnostných menšín
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.
 • PaedDr. Anita Halászová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru na školách s VJM
 • Mgr. Andrea Döményová 
  výskumný a vývojový zamestnanec pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru na školách s VJM
 • PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre maďarský jazyk a literatúru na školách s VJM
 • PaedDr. Lívia Tímárová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre maďarský jazyk a literatúru na školách s VJM
 • Mgr. Iveta Bartošová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít
 • PhDr. Jozef Facuna, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre rómsky jazyk
 • Mgr. Eva Gašparová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre didaktiku rómskeho jazyka
 • Bc. Nikola Bartošová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre organizáciu pedagogického výskumu
 • Mgr. Božena Mizerová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie žiakov rusínskej, ruskej a ukrajinskej národnostnej menšiny
 • Dipl. Ing. Beata Menzlová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie žiakov nemeckej národnostnej menšiny
Oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inkluzívne vzdelávanie
 • Mgr. Iris Domancová, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so sluchovým postihnutím; detí a žiakov s viacnásobným postihnutím (s mentálnym postihnutím, bez mentálneho postihnutia)
 • PhDr. Vlasta Kottesová
  výskumný a vývojový zamestnanec pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením pre sekundárne a vyššie sekundárne vzdelávanie (stredné školy) a pre žiakov s mentálnym postihnutím – nižšie stredné odborné vzdelávanie
Oddelenie pre rozvoj vzdelávacieho systému
Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.
 • Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.
  výskumný a vývojový zamestnanec pre predprimárne vzdelávanie
 • PhDr. Ľubica Bizíková
  výskumný a vývojový zamestnanec pre prierezové témy, globálne vzdelávanie a nadpredmetové témy

Aktualizované k 21.09.2020