Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


26.04.2018

ŠPÚ navštívila delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska

Počas študijného pobytu na Slovensku sa delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom a ďalšími vedúcimi zamestnancami tejto najstaršej slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcie, ako aj zástupcami Sekcie regionálneho školstva a Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O umožnenie pracovnej návštevy v slovenských verejných inštitúciách požiadal rezort školstva Národný inštitút spravodlivosti Moldavska a stály zástupca Programu rozvoja OSN.

Delegácia zložená zo zástupcov moldavských verejných inštitúcií prejavila záujem o pracovné stretnutia s niektorými priamo riadenými organizáciami rezortu školstva, aby sa oboznámili so skúsenosťami s integráciou prístupu k ľudským právam do sociálnych politík, programov a služieb.

„V ŠPÚ sme hovorili spolu predovšetkým o vzdelávaní v základných a stredných školách v oblasti ľudských práv prostredníctvom školských programov a vzdelávacích modulov, o našich dlhoročných skúsenostiach s implementáciou a integráciou prístupov založených na ľudských právach do národných politík a vzdelávacích programoch pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Netajili sme sa ani s našimi dobrými skúsenosťami  pri príprave a realizácii našich úspešných národných i európskych projektov, ktoré aj v zahraničí hodnotia ako príklady dobrej praxe,“ zhrnul v stručnosti program pracovného stretnutia riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý na rokovaní s moldavskými zástupcami verejných inštitúcií podčiarkol, že ŠPÚ pristupuje k ľudským právam a právam dieťaťa s veľkým rešpektom .

„Ľudské práva a práva dieťaťa považujeme za veľmi významné a táto problematika je exaktne transformovaná do Štátneho vzdelávacieho programu. Rezonuje najmä v troch kľúčových oblastiach, konkrétne vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty a Umenie a kultúra a v kľúčových prierezových témach - rozvojový, sociálny a multikulturálny rozvoj a mediálna výchova,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ ľ. Hajduk.

Riaditeľ ŠPÚ dal členom moldavskej delegácie do pozornosti aj fakt, že Štátny pedagogický ústav je pozitívne hodnotený Európskym Wergeland Centrom a Radou Európy za aktivity v rámci medzinárodného projektu Letná akadémia - "Inkluzívne školské prostredie pre všetkých" a "Demokratické prostredie pre všetkých", ktorý podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike, ako aj za projekty týkajúce sa vzdelávania rómskej menšiny.