Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Ochrana osobných údajov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Ochrana osobných údajov

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)  a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,  stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018. Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo ŠPÚ usmernenie.

      Súčasťou tohto usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov, vzorové zmluvy so sprostredkovateľom, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje ako aj vzorový text  na zapracovanie do pracovných zmlúv zamestnancov, keď prídu pri plnení svojich pracovných  povinností do styku s osobnými údajmi. 

Zodpovednou osobou v ŠPÚ je od 01.05.2019 poverená Ing. Mária Lukáčová

Kontakt:
Ing. Mária Lukáčová
Tel: +421 2 49 276 111      
e-mail: spu (at) statpedu.sk

Právne predpisy a usmernenia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR
zodpovedná osoba
posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Dokumenty:
- Vzor - Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
- Vzor - Súhlas dotknutej osoby
- Dodatok k pracovnej zmluve