Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Jazyk a literatúra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Jazyk a literatúra

1. - 2. číslo / 5.ročník

1. - 2. číslo / 5.ročník

Stiahnuť

1. - 2. číslo / 4.ročník

1. - 2. číslo / 4.ročník

Stiahnuť

3. - 4. číslo / 3.ročník

3. - 4. číslo / 3.ročník

Stiahnuť

1. - 2. číslo / 3. ročník

1. - 2. číslo / 3. ročník

Stiahnuť

5. - 6. číslo / 2. ročník

5. - 6. číslo / 2. ročník

Stiahnuť

4.číslo / 2.ročník

4.číslo / 2.ročník

Stiahnuť

3.číslo / 2.ročník

3.číslo / 2.ročník

Stiahnuť

2.číslo / 2.ročník

2.číslo / 2.ročník

Stiahnuť

1.číslo / 2.ročník

1.číslo / 2.ročník

Stiahnuť

4.číslo / 1.ročník

4.číslo / 1.ročník

Stiahnuť

3.číslo / 1.ročník

3.číslo / 1.ročník

Stiahnuť

2.číslo / 1.ročník

2.číslo / 1.ročník

Stiahnuť

1.číslo / 1.ročník

1.číslo / 1.ročník

Stiahnuť

 

Jazyk a literatúra

Jazyk a literatúra je časopis, ktorý vychádza od roku 2014 v periodicite šesť čísel ročne. Časopis ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti.

Štúdie a články prechádzajú anonymným posudzovaním v rámci redakčnej rady. O zaradení príspevku do konkrétneho čísla rozhoduje redakčná rada Jazyka a literatúry. Redakčná rada si vyhradzuje právo vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a technické úpravy. Redakcia predpokladá, že príspevok ponúknutý časopisu Jazyk a literatúra na uverejnenie, nebol publikovaný v inom periodiku alebo zborníku.

Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie: redakcia@statpedu.sk
Telefón: +421 2 492 76 313

Zoznam rubrík

1. Vedecké štúdie a odborné články
V rubrike budú publikované štúdie a články zamerané na aktuálny výskum jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky.

2. Z učiteľskej praxe
V rubrike budú uverejňované články vychádzajúce z učiteľskej praxe.

3. Diskusia a polemiky
Rubrika je zameraná na aktuálne problémy v oblasti jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky a učiteľskej praxe. Redakčná rada stanovuje tematické okruhy diskusií a polemík.  

4. Recenzie – anotácie – nové knihy
Rubrika je zameraná na odbornú reflexiu, resp. na stručné informácie o nových vedeckých a odborných publikáciách.

5. Informatórium
Rubrika bude zameraná na zverejňovanie informácií o konferenciách, podujatiach (napr. Hviezdoslavov Kubín...), výročiach a pod.

Pokyny pre autorov

 • Príspevky zasielajte v slovenskom (českom) jazyku na adresu redakcie: redakcia@statpedu.sk
 • Formát príspevku – doc., docx., rtf.
 • Rozsah príspevkov – štúdie (do 20 normostrán), články (do 15 normostrán), články do rubriky Diskusia a polemiky (5 – 10 normostrán), recenzie (3 – 5 normostrán), články do rubriky Informatórium (2 – 3 normostrany).
 • Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.
 • Príspevky zasielajte do redakcie v elektronickej podobe: editor Word, veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5; zarovnanie k ľavému okraju.
 • Názvy diel, ako aj citáty z diel (prameňov) označujte kurzívou, pričom citáty uvádzajte v úvodzovkách.
 • Bibliografické odkazy uvádzajte v poznámkovom aparáte pod čiarou, rešpektujte bibliografickú normu.
  • knižná publikácia: TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 116.
  • Tamže, s. 117. (v prípade, že citujete z tej istej publikácie odkazy idúce za sebou)
  • časopis: TARANENKOVÁ, Ivana: Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“. In: Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 4, s. 325.
  • zborník: Janoušek, Pavel: Sněhurka a sedm trpaslíků aneb region jako problémpři psaní dějin národní literatury. In: HORKÝ, P. (ed.): Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 137.
 • Za príspevkom uveďte vždy použitú literatúru v abecednom poradí, rešpektujte citačnú normu:
  • knižná publikácia: TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 2013.
  • časopis: TARANENKOVÁ, Ivana: Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“. In: Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 4, s. 324 – 342.
  • zborník: Janoušek, Pavel: Sněhurka a sedm trpaslíků aneb region jako problémpři psaní dějin národní literatury. In: HORKÝ, P. (ed.): Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 135 – 141.
 • Spolu s príspevkom zasielajte aj stručné resumé v slovenskom jazyku a kľúčové slová. V rámci resumé uveďte cieľ a výsledky príspevku.
 • Spolu s príspevkom uveďte meno a priezvisko autora, vedecké a akademické hodnosti, celý názov a  adresu pracoviska, e-mailovú adresu.

Redakčná rada

Mgr. Karol Csiba, PhD. (zodpovedný redaktor)

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. 
prof. doc. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.  
doc. Dagmar Kročanová, PhD. 
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. 
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 
Mgr. Karel Dvořák, PhD. 
PhDr. Katarína Hincová, PhD. 
PhDr. Marián Lapitka 
PhDr. Ivana Gregorová 
PhDr. Janka Píšová, PhD. 
PaedDr. Renáta Somorová