Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Učebné texty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Učebné texty

Pomôcka pre interkultúrne vzdelávanie v škole

Štátny pedagogický ústav pripravil dve rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku: Loďka, Palička pomocníčka. 
Tieto rozprávky odporúčame využívať ako pomôcku v školskom a mimoškolskom vzdelávaní žiakov primárneho stupňa.

Rozprávky prispievajú:

  1. k rozvoju dobrých medziľudských vzťahoch založených na vzájomnej pomoci a spolupráci u žiakov; 
  2. k rozšíreniu slovnej zásoby o nové pojmy zo slovenského jazyka a rómskeho jazyka; 
  3. k rozvoju schopnosti čítať s porozumením. 

Dvojjazyčnosť rozprávok umožňuje žiakom porovnávať text v slovenskom jazyku s textom v rómskom jazyku a naopak.

     Loďka, Palička pomocníčka - E šifica, E rovľica žutindorica 

         Pomôcka pre interkultúrne vzdelávanie v škole  icon-nove                               

 

 

Učebné texty v rómskom a slovenskom jazyku pre I. stupeň základnej školy 

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z  „Národného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie na roky 2011 – 2015“ schváleného vládou SR sme zabezpečili vypracovanie učebných textov v rómskom a slovenskom jazyku.  Dvojjazyčné texty určené pre žiakov primárneho stupňa sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby a rozvoj čitateľskej a komunikačnej gramotnosti žiakov. Učebné texty obsahujú jednoduché úlohy, ktoré motivujú žiakov hľadať súvislosti medzi obrázkami a slovami, čím sa rozvíja a upevňuje nielen ich slovná zásoba, ale tiež ich samostatnosť, tvorivosť, myslenie a predstavivosť. Učebné texty vychádzajú z Učebnice rómskeho jazyka (GAŠPAROVÁ, E. et al. 2007, Romaňi čhib – Učebnica rómskeho jazyka, Bratislava, ŠPÚ, 2007, 128 s., ISBN 80-89225-18-7). 
Odporúčame školám využívať učebné texty ako učebnú pomôcku pre podporu a zefektívnenie procesu interkultúrneho vzdelávania na školách.


 Učebné texty v rómskom a slovenskom jazyku pre I. stupeň základnej školy
 Príloha
 Slovník rómsko-slovenský
 Manuál pre učiteľa 

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Štátny pedagogický ústav vypracoval v spolupráci s odborníkmi publikáciu s názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa. Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku. Je určená pre pedagogických zamestnancov v základných školách. Prináša prehľad o tom, ktoré národnostné menšiny žijú na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré ich charakterizujú. Na niekoľkých stranách prezentuje historické udalosti súvisiace s národnostnými menšinami, približuje súčasnosť prostredníctvom významných osobností, zvyky a tradície, ktoré sú pre ne charakteristické. Kapitoly sú doplnené zaujímavosťami, obrázkami ilustrujúcimi to, čo je pre danú národnostnú menšinu špecifické. Pri pozornom čítaní spoznáme veľa spoločných čŕt, ktoré sa prelínajú dejinami i súčasnosťou národnostných menšín a majoritného národa.

Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť témy publikácia prezentuje najpodstatnejšie informácie o národnostných menšinách a nemá ambíciu zodpovedať všetky otázky z histórie Slovenska. Má pomôcť pri pochopení toho, že i napriek mnohému odlišnému máme ešte viac toho, čo nás spája a toto poznanie má viesť k vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu osobitostí a následne k tak veľmi potrebnému pokojnému spolunažívaniu.

Úloha vyplynula z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. ŠPÚ bol spolupracujúcou organizáciou úlohy.

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SAPUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA (v maďarskom jazyku) 
       
Kontakt pre zaslanie spätnej väzby alebo nových námetov: jozef.facuna@statpedu.sk  

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.