26.04.2019

Eurorozprávky – metodický zborník 28 rozprávkových námetov z európskeho výtvarného projektu

Publikáciu Eurorozprávky dávame do pozornosti učiteľkám a učiteľom materských škôl na Slovensku a širokej odbornej verejnosti.

Ponúka európsky kontext a hodnoty vyplývajúce z rozprávok krajín Európskej únie spracované vo forme metodických listov. Zaujímavosťou zborníka je, že každú krajinu únie reprezentuje práve jedna rozprávka pochádzajúca z danej európskej krajiny, buď ľudová, alebo autorská. Každý metodický list poskytuje podporu aj k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti s prepojením na aktuálne výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Ucelenú predstavu o projekte Eurorozprávky dopĺňa samostatná príloha, v ktorej sa nachádza fotodokumentácia. Zborník ponúkame ako ukážku dobrej praxe a želáme si, aby sa stal pre učiteľky a učiteľov motiváciou, povzbudením a inšpiráciou k ich ďalšej tvorivej pedagogickej činnosti.

Dokument nájdete v sekcii Metodické podnety alebo kliknutím tu.