Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTN7M ZNEVÝHODNENÍM

06. august 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTN7M ZNEVÝHODNENÍM

Štátny pedagogický ústav organizuje 10. októbra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 28. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

04. júl 2018

Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli učitelia etickej výchovy (ETV) z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy, s praktickými výstupmi výskumu ako aj s metodickými námetmi a inšpiráciami overenými v praxi.

Čítať celý článok

 

04. júl 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy v Bratislave

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa Základnej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách. Program bol doplnený o námety konkrétnych aktivít určených pre rôzne vyučovacie predmety, mnohé z nich si účastníci aktívne vyskúšali.

Čítať celý článok

 
Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

01. jún 2017

Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

Vážení pedagógovia,

Zaiste viete, aké kľúčové postavenie zastáva výučba najmodernejších dejín, čiže dejín 20. storočia v predmete dejepis. Toto z historického pohľadu nedávne obdobie je žiakom oveľa bližšie ako napr. pravek alebo starovek.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

15. máj 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

08. február 2017

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

Dňa 8. 2. 2017 výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ prijali pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na stretnutie s riaditeľmi , zástupcami riaditeľov a vedúcimi MZ a PK zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Ponuka seminárov

07. február 2017

Ponuka seminárov

Na základe požiadaviek praxe Oddelenie pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety pokračuje v seminároch k zavádzaniu iŠVP do praxe (pre učiteľov základných a stredných škôl).

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

02. február 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 2.2.2017 na pozvanie školských úradov v Belej a vo Varíne zrealizovali ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
ŠKOLENIA K IŠVP

31. marec 2016

ŠKOLENIA K IŠVP

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia, Vážené pani učiteľky, Vážení páni učitelia, v rámci pripravovaných školení v inovovaným štátnym vzdelávacím programom zverejňujeme harmonogram školení, ktorý bude priebežne aktualizovaný.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so zástupcami ÚNMS SR  o možnosti implementácie CAF v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou Odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Annou Budiakovou o podmienkach zapojenia sa ŠPÚ do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ podpory kvalitného manažovania organizácií verejnej správy.

Čítať celý článok