Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.04.2017

V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

Na zasadnutí Predmetovej komisie pre cudzie jazyky v Štátnom pedagogickom ústave rokovali jej členovia o problematike Rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Členovia predmetovej komisie z radov odborníkov z pedagogickej aj akademickej obce sa zhodli sa na tom, že postavenie druhého cudzieho jazyka v základných školách nie je uspokojivé a preto je potrebné vyvinúť čo najvyššie úsilie na jeho posilnenie.

„Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme spoločnými silami dosiahli to najlepšie efektívne riešenie pre školy, učiteľov a najmä deti, z ktorých mnohé budú potrebovať k svojmu zamestnaniu nielen anglický ale aj ďalší cudzí jazyk. Mimoriadne aktuálna je táto otázka v regiónoch Slovenska, kde prišli investori z krajiny s iným úradným jazykom ako anglickým. Máme tiež poznatky, že výrazný záujem o ďalší cudzí jazyk prejavujú aj rodičia a žiaci v Bratislavskom kraji, ktorý je blízko, alebo dokonca susedí s Rakúskom, kde je úradným jazykom nemčina,“ zdôvodnil záujem riešiť problém druhého cudzieho jazyka riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Druhým dôležitým bodom programu zasadania Predmetovej komisie pre cudzie jazyky bol metodický prístup CLIL, možnosti a podmienky jeho implementácie do vzdelávacieho procesu v školách.